Lokalplanforslag for Bydelshus på Tværhøjgård

TværhøjgaardBanner.png

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplanforslag for Bydelshus på Tværhøjgård

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.56 – Bydelshus på Tværhøjgård

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger nord for Greve Centervej og øst for Greve Landevej. Området er afgrænset af Skovbo Allé mod nord og parcelhuskvarteret Skovbominde mod vest.
Området er et ca. 0,2 ha byzoneareal, der i dag hovedsageligt drives som landbrug.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et bydelshus på op til 300 m2 med tilhørende fællesarealer.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 14.56 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er den 15. januar 2019 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse.
Forslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 25. januar til og med den 22. februar 2019.
Planforslaget kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til det fremlagte lokalplanforslag, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 22. februar 2019. Du kan også indsende bemærkninger via Lokalplanportalen.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommene, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 25. januar 2019, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 25. januar 2020.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen