Fornyet forhøring om Kommuneplantillæg nr. 2 for Langagergårdområdet

oversigtskort_langagergaard_banner2_Tegnebræt 2.jpg

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Fornyet forhøring om Kommuneplantillæg nr. 2 for Langagergårdområdet

Greve Kommune ønsker at udvikle Langagergårdområdet for at give mulighed for yderligere 2 bolig-øer samt evt. en ø til børneinstitution, og skal nu i gang med at udarbejde lokalplaner og kommuneplantillæg for området. Vi beder dig derfor om at komme med idéer og forslag til det videre arbejde med en revision af plangrundlaget.

Baggrund

Forhøringen om Kommuneplantillæg nr. 2 sendes i fornyet høring, da kortbilaget i den oprindelige høring ikke viste de nye bolig-øer samt den korrekte afgrænsning af området, der ændrer anvendelse fra bolig til rekreativ ramme. De allerede indkomne bemærkninger fra den første forhøring tages med i den politiske behandling af denne fornyede forhøring. Det er derfor ikke nødvendigt, at du genfremsender allerede indsendte bemærkninger.

Greve Kommune har besluttet at revidere plangrundlaget for Langagergårdområdet, for at skabe mulighed for at lave flere bolig-øer, og samtidig videreføre og fastholde det centrale grønne område fra den originale lokalplan. Den nye landskabsplan, som skal danne grundlag for de efterfølgende lokalplaner, skal fastholde det centrale grønne område til rekreative aktiviteter, natur og regnvandshåndtering. Desuden lægges der op til en justering af vej- og sti-forløb.

Lokalplaner og Kommuneplantillæg

Den nye landskabsplan giver mulighed for en omlægning af Skelvej med et kurvet forløb, der skal nedsætte hastigheden og samtidig skabe mulighed for nye øer. Desuden giver planen mulighed for etagebyggeri på bolig-ø H. Etagebyggeriet skal fungere som støjafskærmning. De resterende bolig-øer udlægges til tæt-lav bebyggelse (rækkehuse og dobbelthuse mm.) i 2-3 etager. Derudover skal der være mulighed for en dagligvarebutik og evt. en børneinstitution i den sydlige del af Langagergård.

Der skal være gode vej- og stiforbindelser mellem bolig-øerne og til Karlslunde og Mosede. Veje, stier og oplevelseslandskab skal stå klart inden planlægning af nye bolig-øer. For nærmere uddybning af landskabsplanen henvises til Plan- og Udviklingsudvalgets behandling den 20. november 2018.

Denne forhøring omhandler ændringen af kommuneplanens hovedstruktur. Kommuneplanramme 3B3 (Langagergård) udlægger området til tæt-lav boliger og etageboligbebyggelse.

De eksisterende bolig-øer A, B, C, F, D og E (med en justering af D og E), de to nye bolig-øer G og H samt arealet syd for Karlslunde Parkvej skal forblive i kommuneplanramme 3B3 (Langagergård). På den sydligste ø (I) skal der være mulighed for offentlig anvendelse i form af en børneinstitution. For landskabet uden om bolig-øerne skal den gældende kommuneplanramme ændres fra bolig til rekreativ anvendelse. For at muliggøre de nye kommuneplanrammer skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. I Download-boksen under Ny kommuneplanramme vises kort med den principielle afgrænsning af de nye kommuneplanrammer.

Forhøring i 4 uger

De ovennævnte ændringer er så væsentlige, at Greve Kommune spørger om naboers og øvrige interessenters idéer og forslag til det videre arbejde med en revision af plangrundlaget, jf. planlovens § 23C. Hvis du har nogle bemærkninger til ændring af anvendelsesmulighederne inden for det pågældende område, kan du skrive til Greve Kommune fra den 25. januar til den 22. februar 2019. Du kan skrive til kommunen på plan@greve.dk. Greve Kommune behandler alle indkomne bemærkninger, og de vil blive fremlagt for politikerne i Plan- og Udviklingsudvalget, som vil tage stilling til den fortsatte planlægning for Langagergårdområdet. Du vil først modtage svar på din henvendelse efter den politiske behandling.

Fortsat planlægning og tilhørende offentlighed

Hvis Greve Kommune vælger at fortsætte med planlægningen for Langagergårdområdet, vil Greve Kommune udsende forslaget i endnu en offentlig høring. Denne gang vil du se et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg. I lokalplanforslaget kan du se, hvilke bestemmelser Greve Kommune foreslår, skal gælde et fremtidigt byggeri på området. Du vil få 8 uger til at kommentere på dette.

Miljøvurdering

Den reviderede landskabsplan er screenet i henhold til miljøvurderingsloven. Center for Teknik & Miljø vurderer at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da der er tale om en mindre ændring af det gældende plangrundlag.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen