Lokalplan for Boligområde ved Lundevej i Tune

Lokalplanområde - 15.11 for boliger ved Lundevej i Tune

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplan for Boligområde ved Lundevej i Tune

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 15.11 for Boligområde ved Lundevej i Tune.

Plan- og Udviklingsudvalget har den 26. februar 2019 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 12. april 2019.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 51.000 m2 og indeholder i dag betonfabrikken Spæncom. Området ligger i den østlige del af Tune og grænser op til Lundevej og Rendebjergvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at nedrive betonfabrikken Spæncom og opføre nye rækkehuse og etageboliger på området.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Lokalplanen er vedtaget med mindre ændringer.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 10. maj 2019. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 12. oktober 2019, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 15.11 for Boligområde ved Lundevej i Tune kan ses på www.greve.dk/lokalplaner

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen