Lokalplan for Bydelshus Tværhøjgård

TværhøjgaardBanner.png

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplan for Bydelshus Tværhøjgård

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 14.56 for Bydelshus Tværhøjgård.

Plan- og Udviklingsudvalget har den 2. april 2019 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 12. april 2019.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger nord for Greve Centervej og øst for Greve Landevej. Området er afgrænset af Skovbo Allé mod nord og parcelhuskvarteret Skovbominde mod vest.
Området er et ca. 0,2 ha byzoneareal, der i dag hovedsageligt drives som landbrug.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et bydelshus på op til 300 m2 med tilhørende fællesarealer.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Lokalplanen er vedtaget med en mindre ændring i § 8.3, der vedrører befæstelsesgraden.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 10. maj 2019. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 12. oktober 2019, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 14.56 for Bydelshus Tværhøjgård kan ses på www.greve.dk/lokalplaner

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen