Nedlæggelse af del af offentligt vejareal og privat fællesvej ved Østre Havnevej, Hudesvej og Østre Kajgade

Området ved Østre Havnevej, Hudesvej og Østre Kajgade er omfattet af lokalplan 647 for SIMAC og Nordre Kaj, som blev endeligt vedtaget af Svendborg byråd den 25. februar 2020.

I lokalplanen udlægges et område (delområde D) til offentlige formål bl.a. i form af serviceerhverv.

For at virkeliggøre formålet i lokalplanen, er der et ønske om at sælge et areal, omtrentligt tilsvarende delområde D, til opførelse af en Uddannelsesinstitution.

Arealet der ønskes solgt, omfatter bl.a. nogle offentlige vejarealer, herunder dele af Østre Havnevej og Østre Kajgade samt en del af den private fællesvej Hudesvej. En ændret anvendelse af vejarealerne vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens og privatvejslovens bestemmelser.

Da de pågældende dele af vejarealerne fremadrettet ikke skal være offentlige vejarealer eller privat fællesvej, planlægger Svendborg Kommune at nedlægge dem. Arealerne omfatter del af vejlitra ”c” og ”b” Svendborg Bygrunde samt vejlitra ”i” og ”dp” Svendborg Markjorder. Vejlitra ”i” er en privat fællesvej.

De nævnte vejarealer, der ønskes nedlagt, omfatter i alt ca. 434 m2 og er markeret med blåt på det vedlagte kortbilag.

Vejarealerne, der ønskes nedlagt, omfatter en del af Østre Havnevej, Hudesvej og Østre Kajgade. Vejene nedlægges ikke i deres helhed, men indsnævres og vil fortsat have samme anvendelse. Ændringerne af vejarealerne er en del af en samlet udviklingsplan for Svendborg havn, herunder ændring af færdselsarealerne mellem Østre Havnevej og de offentlige veje langs havnen, som det også fremgår af lokalplan 647.

Nedlæggelsen foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124 og privatvejslovens §§ 72 og 73.

Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 2 og privatvejslovens § 72, stk. 2 at vejene skal opretholdes, hvis de hvis de efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang eller hvis vejene i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

Det er Svendborg Kommunes vurdering at de vejarealer, der ønskes nedlagt, ikke er eneste vejadgang til en ejendom og i øvrigt ikke er af vigtighed for en ejendom.

I den forbindelse skal Svendborg Kommune give eventuelle grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser, ændringsforslag eller krav om, at vejen skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis vejarealet er eneste vejadgang for en ejendom eller at vejarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til TI@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfrist er 16. august 2023.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 7 og privatvejslovens § 75 at hvis kommunen afviser et krav, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top