Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 43a (Højskolevej 59, Vejstrup)

Offentlig høring af forslag om delvis ophævelse af lokalplan 43a for Højskolevej 59, Vejstrup, samt tilbageførsel af arealet til landzone.

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har den 9. maj 2023 besluttet, at forslag om delvis ophævelse af lokalplan 43a, samt tilbageførsel af arealet til landzone skal sendes i offentlig høring.

Offentlig høring

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 43a er i høring i perioden fra den 25. maj 2023 til og med den 23. juni 2023.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

  • via mail: plan@svendborg.dk
  • eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med endelige vedtagelse af delvis ophævelse af lokalplan 43a.

Om delvis ophævelse af lokalplan 43a

Vejstrup Efterskole (grundejer) ønsker at frastykke en eksisterende bolig på Højskolevej 59 og genoprette denne som landbrugsejendom. Boligen vil samtidig blive suppleret med ca. 2,67 ha tilstødende landbrugsjord (som ligger i landzone og ikke er omfattet af lokalplan 43a), så der opnås et samlet areal på ca. 3,25 ha. For at arealet kan genoprettes som landbrugsejendom er der samtidig ansøgt om, at arealet tilbageføres til landzone.

Højskolevej 59 er omfattet af lokalplan 43a, som udlægger området til offentlige formål (ungdomsskole). Jf. lokalplanen må eksisterende bebyggelse, som hidtil har været anvendt til landbrugsformål, ombygges eller tages i anvendelse til offentlige formål.

Svendborg Kommune stiller forslag om at ophæve en del af lokalplan 43a for et område på ca. 5.800 m2 mod øst, der omfatter én bolig som tidligere har været en landbrugsejendom. Området der ophæves er en del af matrikel 7b, Vejstrup By, Vejstrup (Højskolevej 59, 5882 Vejstrup). Området vil i forbindelse med ophævelsen blive tilbageført til landzone.

Forslag om delvis ophævelse af lokalplan 43a kan ses som bilag nederst på siden eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af forslag om delvis ophævelse af lokalplan 43a i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).  

Konklusionen på screeningen er, at ophævelsen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med den 22. maj 2023. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top