Endelig vedtagelse af lokalplan 671 for et boligområde ved Grønnedal

Endelig vedtagelse af lokalplan 671 for et boligområde ved Grønnedal

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 9. maj 2023 besluttet, at endeligt vedtage lokalplan 671 for et boligområde ved Grønnedal.

Lokalplan 671 er offentliggjort d. 25. maj 2023.

Klagefrist over vedtagelsen af lokalplanen er til og med d. 22. juni 2023. 

Lokalplanforslaget kan ses via den digitale lokalplanvisning her: https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/671-boligomraade-ved-groennedal-troense/

Lokalplanen kan også findes som bilag nederst på siden, på Plandata (link: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Lokalplanen

Lokalplan 671 har til formål, at sikre at området kan anvendes til åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiliehuse, mens en mindre del af området derudover også vil kunne anvendes til tæt-lav boligbebyggelse i form af dobbelthuse.

Lokalplanen fastlægger, at området skal udstykkes i større grunde for at sikre en mindre tæt bebyggelse af området og samtidig give mulighed for at større private friarealer kan

anlægges fx som haver eller “naturgrunde”.

Derudover fastlægges placering af adgangsvejen og fælles opholdsarealer som skal placeres i tilknytning til tilstødende friarealer udlagt i tilstødende lokalplan 566, så de får en samlet rekreativ kvalitet.

For at sikre indpasning i området indeholder lokalplanen bestemmelser for byggeriets omfang og placering, herunder at bebyggelse skal placeres så parcellens niveauforskelle optages i bebyggelsen.

Høringssvar

Lokalplan 671 har været i offentlig høring i perioden fra den 9. februar 2023 til og med den 17. marts 2023. I forbindelse med den offentlige høring er der modtaget i alt 5 høringssvar.

Høringssvarene omhandler primært højden på 7,5 m for bebyggelse i 1½ etage. I høringssvarene gives udtryk for utilfredshed med højden, én grundejer ønsker højden fastholdt, mens Troense Beboerforening stiller spørgsmål ved højden og kommer med ønsker for tagudformning. Derudover er der modtaget ét ønske om at kunne terrænregulere mere end 0,5 m for at tilvejebringe en privat sø/regnvandsbassin.

Der er ikke foretaget ændringer til den endelige lokalplan 671 med undtagelse af rettelse af højden to steder som rettelig skulle være 7,5 m og ikke 8,5 m. Der henvises til hvidbogen som kan ses som bilag nederst på siden.

Klagemulighed  

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.    

Se klagevejledning nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top