VVM-screeningsafgørelse for skovrejsningsprojekt ved Reersøvej 19, 4281 GørlevKalundborg Kommune har i medfør af § 21, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), truffet følgende afgørelse om:

  1. At rejsning af skov på matr. nr. 56 m, 57i, 57m og 45a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge, beliggende ved Reerøsvej 19, 4281 Gørlev, ikke er VVM-pligtigt.

Yderligere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Plan, Byg og Miljø på 

tlf. 59 53 52 25.

VVM screening

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 1d: ”Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse” i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Plan, Byg og Miljø har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. 

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen jf. § 50, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du via digital selvbetjening skriftligt klage til Kalundborg Kommune, der videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

En klage skal være indgivet senest fire uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen, jf. 51, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

Denne afgørelse er offentligt meddelt den 6. august 2020 og klagefristen udløber 4 uger herefter.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmålet være anlagt inden seks måneder fra offentliggørelsen, jf. § 62, stk. 1 i planloven.

 

Se den originale nyhed fra Kalundborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen