Lokalplanforslag for Strandvejsområdet

IMG 3132 (1)

Kontakt

Plan
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplanforslag for Strandvejsområdet

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 12.50 for Strandvejsområdet i Hundige, Greve, Mosede og Karlslunde

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter arealerne i en zone på 100-250 meter på begge sider af den 8,5 km lange Strandvej. Hermed strækker lokalplanen sig fra kommunegrænsen mod Ishøj i nord til kommunegrænsen mod Solrød i syd.

Baggrunden for lokalplanen

Plan- og Udviklingsudvalget besluttede 13. august 2019, at der skulle udarbejdes nye Strandvejslokalplaner. Processen blev igangsat med et borgermøde 2. september 2019. Plan- og Udviklingsudvalget besluttede 19. november 2019, at den nye lokalplan skulle ændres på en række forhold.

Lokalplanens intension

Lokalplanens intension er at sikre områdets eksisterende åbne bebyggelseskarakter med luft mellem bygningerne, og at bevare områdets grønne og blå kvaliteter samt kulturhistoriske værdier.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan nr. 12.50 foretaget en screening af forslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen miljøvurdering. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen. De nærmere regler for indgivelsen af klager kan ses på Nævnes Hus under ”Start din klage” à ”Miljø og Energi” à ”Planklagenævnet”.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan nr. 12.50 er 29. april 2020 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse. Planforslaget er i offentlig høring i perioden fra 7. maj til og med 2. juli 2020. Planforslaget kan ses på https://www.greve.dk/planer.

Dine kommentarer

Høringssvar til den fremlagte plan skal sendes til enten:

Høringssvarene skal være modtaget senest 2. juli 2020. Høringssvarene vil indgå i Plan- og Udviklingsudvalgets videre behandling efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Der gælder ifølge Planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændringer af anvendelse. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 7. maj 2020, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til 7. maj 2021.

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen