Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Agerstedvej 19, Dronninglund


30. marts 2021

Brønderslev Kommune har den 18. december 2020 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen for husdyrbruget på Agerstedvej 19. 

Der ansøges om miljøgodkendelse til forlængelse af løbe/drægtighedsstalden, hvorved produktionsarealet øges med 660m². For at give plads til udvidelsen nedlægges en gylletank, mens der søges om tilladelse til opførelse af en anden og større.

Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.

Bemærkninger skal indsendes på mail raadhus@99454545.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annoncering- dvs. senest den 13. april 2021.

Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette er blevet lavet. Ønsker du dette, skal du anmode herom ved henvendelse til samme mailadresse inden for samme tidsfrist. Når udkastet er skrevet, har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkastet samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen (herunder organisationer og foreninger omfattet af §84-87 i husdyrbrug loven).

 

BilagProjektbeskrivelseAgerstedvej 19 (nyt vindue)

BilagSituationsplan (nyt vindue)

BilagBeredskabskort (nyt vindue)

BilagBeredskabsplanAgerstedvej (nyt vindue)

Skema (nyt vindue)

Læs mere om sagsbehandlingen

Brønderslev Kommune skal i øvrigt informere om:

  • At begrebet “produktionsareal” tilnærmelsesvist kan forstås som “gulvareal af stierne”, hvorimod hele staldens areal er større, fordi det også omfatter gangarealer mv.
  • At projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.
  • At relevante oplysninger kan indhentes fra, og kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund.
  • At miljø oplysninger, der er indhentet til brug for sagens behandling, er til rådighed, men at retten til at se sagens akter og udkast til afgørelsen er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljø oplysninger. Ønske om at se relevante oplysninger fremsendes til Lars Kildested på laki@99454545.dk
  • At Brønderslev Kommune med henblik på offentlighedens, berørte myndigheders og berørte staters deltagelse i miljøvurderingsprocessen, har foretaget denne offentliggørelse. Ansøgningen vedrører dog ikke et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger. 

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen