Teknisk anlæg og sommerhusområde i Lundeborg – forudgående høring

Teknisk anlæg i form af fjernvarmecentral og solenergianlæg

I forbindelse med Varmeplan 2030 har Rambøll for Svendborg Kommune udarbejdet et analysegrundlag for en luft-til-vand fjernvarmecentral i Lundeborg. Rambøll konkluderer, at en fjernvarmecentral i Lundeborg har en solid samfundsøkonomi og en god selskabs- og brugerøkonomi. En lokal borgergruppe arbejder nu på at etablere en fjernvarmecentral i Lundeborg.

Flere områder til placering af fjernvarmecentralen er undersøgt og kommunen vurderer at en placering på den nordlige del af matr. 4, Lundeborg By, Oure er mest hensigtsmæssig. Placeringen er beliggende i landzone og har samtidig en bynær placering til den nordlige del af Lundeborg. Placeringens bynære beliggenhed understøtter Rambølls analysegrundlag for fjernvarmecentralens solide samfundsøkonomi samt en god selskabs- og brugerøkonomi.

Fjernvarmecentralen estimeres at optage et grundareal på minimum 510 m², og skal bestå af:

  • akkumuleringstank på ca. 2-500 m3 med en højde på 12-15 m
  • bygning med varmepumpe og gaskedel på 150 m², med en højde på 5-6 m
  • energioptagere på 60-100 m² med en højde på 5-6 m. Energioptagerne er en del af varmepumpeanlægget, og de placeres ved siden af bygningen med varmepumpen.

For at fremtidssikre fjernvarmecentralen forslår kommunen at der gives mulighed for at etablerer et mindre solenergianlæg på ca. 0,5 hektar i forlængelse af fjernvarmecentralen, som kan bidrage til fjernvarmecentralens energiproduktion.

Området hvor fjernvarmecentralen ønskes placeret er i dag beliggende i landzone. En realisering af projektønsket vil betyde, at der skal vedtages et nyt plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan som muliggør etablering af et teknisk anlæg. Området vil med den nye planlægning ændre status til byzone.

 

Sommerhusområde

Lundeborg Strand-Camping ønsker at afvikle deres virksomhed og i 2020 vedtog kommunalbestyrelsen lokalplan 641, som muliggør at området kan udvikles til et badehotel. Investor har siden trukket sig fra projektet og det har ikke været muligt at finde en ny investor. Grundejer ønsker at kommuneplanrammens anvendelse ændres, så det bliver muligt at anvende området til sommerhuse.

Lundeborg Strandcamping er i dag omfattet af kommuneplanramme 10.04.R6.033 – Hotel og feriecenter i Lundeborg.  Ændringen i kommuneplanen består i at ændre kommuneplanrammes anvendelse fra rekreativt område til sommerhusområde. 

 

Området til teknisk anlæg er inden for den røde markering. Fjernvarmecentralens placeres mod nordvest. Området der ændrer anvendelse til sommerhusområde, er inden for den blå afgrænsning.

Ét kommuneplantillæg

Da området til det tekniske anlæg (fjernvarmecentralsamt solenergianlæg) og det ønskede sommerhusområde støder op til hinanden, er det hensigtsmæssigt, at planlægge for dem samtidig, i et kommuneplantillæg.

Forudgående høring

En realisering af det tekniske anlæg samt et sommerhusområde vil kræve, at der udarbejdes og vedtages et nyt plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan. Inden kommunen går i gang med planarbejdet, gennemfører kommunen en forudgående høring jævnfør Planlovens § 23c, hvor du har mulighed for at komme med dine forslag, idéer og bemærkninger til den forestående planlægningen.

Denne høring udsendes som en orientering og oplæg til debat. Den forudgående høring annonceres ligeledes på kommunens hjemmeside og www.planinfo.dk.

Alle ideer, forslag og bemærkninger er velkomne, men vi vil særligt gerne høre, hvis du har ideer, forslag eller bemærkninger til følgende emner:

  • Er området til det tekniske anlæg i form af en fjernvarmecentral og solenergiområde hensigtsmæssigt placeret?
  • Er der behov for et sommerhusområde i Lundeborg?

 

Du kan sende dine ideer og forslag til og med fredag d. 17. marts 2023 til:

plan@svendborg.dk   

Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg

 

Høringssvar bedes mærket ”Høring Lundeborg”. Angiv navn, adresse og e-mail i din henvendelse.

Vi gør opmærksom på, at dine eventuelle bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre. Der opfordres derfor til ikke at fremsende personfølsomme eller fortrolige oplysninger.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top