Ronæsvej 21, 5960 Marstal | Svendborg Kommune

Miljøgodkendelse til husdyrbrug

Svendborg Kommune har miljøgodkendt husdyrproduktionen på adressen Ronæsvej 21, 5960 Marstal.

I henhold til det forpligtende samarbejde med Ærø Kommune er det Svendborg Kommune, der godkender og fører tilsyn med det konkrete husdyrbrug.

Husdyrbruget er nu godkendt med et samlet produktionsareal på 3.024 m2, og der kan opføres følgende nye bygninger:

  • Tilbygning på 668m2 til den eksisterende stald
  • Gyllebeholder på 2.500m3

Miljøgodkendelsen med bilag, ansøgning samt miljøkonsekvensrapport fremgår af denne offentliggørelse – og du kan se dokumenterne nederst i dette opslag. 

Grundlaget for miljøgodkendelsen er ansøgningen, ansøgers miljøkonsekvensrapport, og supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune har begrundet afgørelsen i miljøgodkendelsens afsnit Miljøteknisk redegørelse. Med udgangspunkt i Svendborg Kommunes samlede vurdering er miljøgodkendelsen meddelt på en række vilkår, som vil blive kontrolleret ved kommunens tilsyn.

Med de fastsatte vilkår har Svendborg Kommune konkluderet, at husdyrbruget anvender den bedste tilgængelige teknik (BAT), og ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af miljøet.

Forud for afgørelsen er der gennemført to offentlige høringer. Beskrivelsen af offentlighedsproceduren fremgår af miljøgodkendelsens afsnit Offentlig høring. De indkomne bemærkninger fra de offentlige høringer er behandlet i miljøgodkendelsen.

Klagevejledning

Ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer kan klage over miljøgodkendelsen. Ønsker du at klage over miljøgodkendelsen, skal klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem deres klageportal, som du finder via https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen for denne afgørelse er dermed d. 6. december 2022.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i klageportalen, og når klagegebyret er betalt. Svendborg Kommune sender sagen videre til klagenævnets behandling. Klagevejledning fremgår i øvrigt også af miljøgodkendelsen.

Behandling af persondata

Vi gør opmærksom på, at i Svendborg Kommune behandler vi oplysninger om dig i vores IT-systemer, når vi arbejder med din sag. Vi kan f.eks. også i tilfælde af en anmodning om aktindsigt videregive dine oplysninger. Du kan læse mere om Databeskyttelsesforordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside https://www.svendborg.dk/om-kommunen/oplysningspligt-efter-databeskyttel….

Ønskes der yderligere oplysninger om sagen kan der rettes henvendelse til Svendborg Kommune på telefon 62233424 eller på mail landbrug@svendborg.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top