Reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 641 – Lundeborg Badehotel

Reduktion af skovbyggelinjen indenfor lokalplan 641 – Lundeborg Badehotel

Svendborg Kommune vedtog i maj måned 2020 lokalplan 641 – Lundeborg Badehotel, der har til formål at give mulighed for at omdanne campingpladsen til rekreative formål i form af hotel, feriecenter og lignende. Lokalplanen omfatter matrikel 9a og 9b ved Lundeborg by, Oure.

Lokalplanområdet ligger tæt ved Grønneskov og er omfattet af skovbyggelinjen herfra. Skovbyggelinjen har i den tidligere lokalplan nr. 13b været ophævet, jf. Fredningsstyrelsens skrivelse af 7. juli 1981. Ophævelsen kan dog ikke videreføres til den nye lokalplan, da formålet med lokalplan nr. 641 – Lundeborg Badehotel er væsentligt anderledes end den tidligere lokalplan.

Efter vedtagelses af lokalplanen har Svendborg Kommune anmodet Miljøstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen af hensyn til at kunne realisere lokalplanen.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse i sagen, hvilket indebærer, at skovbyggelinjen reduceres til 30 meter ift. skovbrynet ved Grønneskov.

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Endelig har Miljøstyrelsen lagt vægt på at skovbyggelinjen tidligere er blevet reduceret, samt at lokalplanområdet er fungerende campingplads med feriehytter placeret ca. 30 meter fra skoven.
Hele afgørelsen er vedhæftet som bilag nederst på siden.

Afgørelsen offentliggøres hermed, jf. § 7 i bekendtgørelse om bygge- og beskyttelseslinjer.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen