Ny Udviklingsstrategi 2023 og opstart på kommuneplan 2024

Kommunalbestyrelsen kan med glæde præsentere Svendborg Kommunes nye Udviklingsstrategi 2023-2035 FRA MERE TIL BEDRE. Strategien beskriver kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborg-egnens langsigtede udvikling og sætter en ny, bred udviklingsretning for fremtidens Svendborg.

”I Svendborg gør vi det vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere. Vi giver tid, rum og mulighed for, at alle kan leve og skabe det gode liv her. Vi har samtidig udsyn: Blik for, hvordan Svendborgs særlige ekspertiser og fordele kan blive til gunst for verden – og være med til at sikre vores grundlag for det gode liv. Svendborgs styrker er vores råstof og kompas for udviklingsarbejdet, der skaber bedre erhverv, oplevelser, viden og vigtig arbejdskraft rundt om vores kernevelfærd.”

Udviklingsstrategien er blevet til i tæt samarbejde med borgere, virksomheder, foreninger og organisationer. På baggrund af det omfattende samarbejde, er der blevet udpeget fem udvalgte styrker:

  • Naturen – rammen om det gode liv
  • Det maritime – erhvervet og kulturarven
  • Kulturen – en del af det gode liv
  • Uddannelse – plads til udsyn og indsigt
  • Turisme – porten til Øhavet

Udviklingsstrategien er Kommunalbestyrelsens strategi. Vi håber, I kan se jer selv i den.

Strategien er nu offentliggjort og vi vil rigtig gerne have jeres ideer, forslag og kommentarer til den, inden den skal lægges op til endelig politisk vedtagelse i august.

Kommunalbestyrelsen har i udviklingsstrategien besluttet at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen. Følgende kommuneplantemaer er til revision: ”Byudvikling og bosætning”, ”Lokalområder”, ”Erhverv og Turisme”, ”Kultur og Fritid”, ”Børn, Unge og Uddannelse”, ”Social, ældre og sundhed”, ”Tekniske anlæg og forsyning”, ”Natur”, ”Landskabs-områder”, ”Jordbrug”, ”Geologi og Grundvand” og ”Klimatilpasning”.

Udviklingsstrategi 2023 kan ses som bilag nederst på siden eller på udviklingsstrategi.svendborg.dk

 

Indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplan 2024-2035

Den nye Udviklingsstrategi 2023-2035 danner også grundlaget for arbejdet med den nye Kommuneplan 2024 – 2035. Det er kommuneplanen, der sætter kursen for kommunens fysiske udvikling i de næste 12-år – f.eks. større projekter, der skal udvikles, bygges og anlægges.

I den nye kommuneplan skal vi således arbejde med at sikre de fysiske rammer, som især understøtter udviklingen af de udpegede styrker. Altså: Hvad skal der til for at understøtte de fysiske rammer for kulturen, det maritime, naturen, turismen og uddannelse? Alle fem styrker får særlig opmærksomhed. Derudover vil vi arbejde med temaerne Klima og Lokalområder & Bosætning, da de også er afgørende elementer i den kommende fysiske udvikling af Svendborg Kommune.  

Som optakt til den nye Kommuneplan 2024 – 2035 vil vi rigtig gerne have jeres forslag og idéer til hvad der skal til for at løfte den fysiske udvikling inden for de forskellige temaer.

Læs mere om revisionstemaerne på  udviklingsstrategi.svendborg.dk hvor du også kan læse mere om aktiviteter i høringsperioden og hvad vi særligt gerne vil have dine idéer og forslag til.

 

Indsende dine idéer, forslag og bemærkninger

Alle kan indsende kommentarer til udviklingsstrategien i den offentlige høring, ligesom alle kan indsende konkrete idéer og forslag til kommuneplanen.

Høringsfasen for både strategi og kommuneplan varer fra den 17. april til og med den 12. juni 2023. Dine idéer og forslag vil blive offentliggjort og forelagt kommunalbestyrelsen.

Besøg udviklingsstrategi.svendborg.dk og deltag i debatten om den fremtidige udvikling.

 

Afgørelse om Udviklingsstrategi

Kommunalbestyrelsen har den 28. marts 2023 besluttet Udviklingsstrategi 2023. Udviklingsstrategi 2023 udgør kommunens lovpligtige planstrategi jf. Planloven. Kommunalbestyrelsen har fastsat en frist på 8 uger for fremsættelse af ideer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Udviklingsstrategien offentliggøres den 17. april 2023 på www.plandata.dk, jf. planlovens § 54 b. Udviklingsstrategien offentliggøres samtidig på Svendborg Kommunes hjemmeside under ”Høringer og afgørelser”.

 

Klagevejledning

I henhold til planlovens § 58 stk. 1 nr. 3, kan kun retslige spørgsmål påklages. Det betyder, at der kan klages over spørgsmål om tillæggets lovlighed, herunder den lovlige tilvejebringelse. 

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen, som kan findes på www.borger.dk eller www.virk.dk. 

Klagen skal være modtaget af Planklagenævnet senest 4 uger efter tillæggets offentliggørelse.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er 900 kr. for privatpersoner, mens gebyret for virksomheder og organisationer er på 1800 kr. 

Hvis du vil indbringe spørgsmål om tillæggets lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen. 

Yderligere oplysninger om klageregler og gebyr, kan findes på hjemmesiden: https://kpo.naevneneshus.dk

 

Afgørelse om ingen miljøvurdering

Svendborg Kommune har foretaget en screening af Udviklingsstrategien i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at udviklingsstrategien ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 15. maj 2023.

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top