Nedlæggelse af offentligt stiareal fra Sørupvej (matr.nr. 7000ca, Sørup, Svendborg Jorder) med henblik på salg

Svendborg Kommune har modtaget en henvendelse fra Banedanmark, der ønsker at erhverve et stiareal langs deres banelegeme ved overkørslen på Sørupvej, Svendborg. Arealet skal anvendes til brug for det landsdækkende signalprogram, for at opstille et nyt teknisk shelter.

En erhvervelse af arealet vil kræve en nedlæggelse efter vejlovens bestemmelser.

Det nævnte vejareal, der ønskes nedlagt, er vejlitra ”ca”, Sørup, Svendborg Jorder og omfatter i alt ca. 228 m2. Det er markeret med rødt på det vedlagte kortbilag.

Stiarealet der ønskes nedlagt, omfatter ubrugt stiareal, der i forbindelse med nedlæggelse af jernbaneovergang fra Sørupvej har været anlagt. Formodentligt for at skabe en stiforbindelse hen over arealet, hvor der nu er motorvej. Stiarealet bliver derfor ikke anvendt.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at stiarealet ikke anvendes af nogle ejendomme til adgangsforhold eller er af vigtighed for andre ejendomme og derfor kan nedlægges.

Da det pågældende stiareal således vil blive brugt til banens signalanlæg og ikke som offentligt stiareal, planlægges det hermed at blive nedlagt. Nedlæggelsen foretages i henhold til vejlovens §§ 15 og 124 (lov om offentlige veje nr. 421 af 25. april 2023).

I forbindelse med nedlæggelse af stiarealet, skal Svendborg Kommune give grundejere en frist på mindst 8 uger til at fremsætte indsigelser, ændringsforslag eller krav om at stien skal opretholdes. Kravet kan fremsættes, hvis stiarealet er eneste vejadgang for en ejendom, eller at stiarealet er af vigtighed for en ejendom.

Kravet skal indsendes på mail til TI@svendborg.dk eller pr. brev til Trafik og Infrastruktur, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Svarfrist er til og med den 26. april 2024.

Svendborg Kommune kan afvise et krav. Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 7. Sker det, kan grundejeren kræve, at Svendborg Kommune skal indbringe afgørelsen for taksationsmyndigheden. Grundejeren skal kræve dette inden 4 uger efter, at grundejeren har modtaget Svendborg Kommunes afgørelse.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top