Forslag til kommuneplantillæg, Lokalplan og udbygningsaftale for Svendborg bycenter

Kommunalbestyrelsen har den 25. juni 2024 besluttet, at forslag til kommuneplantillæg 2021.18, lokalplan 686 og udbygningsaftale skal udsendes i offentlig høring.

 

Kommuneplantillæg 2021.18

Kommuneplantillægget (Bilag 1 – Forslag til Kommuneplantillæg 2021.18) ændrer på rammerne for lokalplanlægning. Størstedelen af området har hidtil været udlagt til detailhandelsformål, mens en mindre del af området har været udlagt til erhvervsformål. Kommuneplantillægget udlægger to nye kommuneplanrammer, en mindre ramme udlægges til erhvervsformål, der omfatter de bevaringsværdige ejendomme og en større ramme, der omfatter bycenteret, udlægges til blandet bolig- og erhvervsformål, som betyder at den hidtidige anvendelse inden for området, udvides til også at omfatte boligformål. Derudover fastsættes der i de to ramme nye bygningsregulerende bestemmelser.

 

Lokalplan 686

Størstedelen af lokalplanområdet udgøres af det eksisterende Svendborg Bycenter. I lokalplanens nordlige hjørne indgår erhvervsejendommen Tinghusgade 35a, b, c og d (nuværende Sparekassen Fyn). I lokalplanens sydvestlige hjørne indgår Vestergade 24 og 26, som udgøres af to byhuse i to etager med udnyttet tagetage.

Lokalplanen (Bilag 2 – Forslag til Lokalplan 686, Svendborg Bycenter) indeholder bl.a. bestemmelser om: anvendelse, placering, omfang og udformning af ny bebyggelse. Vejadgang, parkering og stiadgange. Omfang, indretning og beplantning af etageboligernes private opholdsarealer og fælles gårdrum.

Lokalplanområdets disponering tager afsæt i en vision om at fastholde de bygninger og funktioner, som er velfungerende, fjerne de bygninger og funktioner, som er utidssvarende, nytænke parkeringsløsningen, optimere anvendelse af tagfladen samt tilføre funktioner med henblik på multifunktionalitet og bedre byliv.

 

På den baggrund tager områdets disponering udgangspunkt i følgende elementer:

  • Nedrivning af: centrets første sal, Tinghusgade 35a, b, c og d, baghuse til Vestergade 24 og 26 samt fjernelse parkering på centrets tag.
  • Bevaring af: forhuse Vestergade 24 og 26.
  • Genanvendelse af: stueetage af eksisterende bycenter.
  • Nyopførelse af: detailhandel mod Tinghusgade, integreret parkeringshus, etageboliger oven på bycenter og opholdsarealer i et indre gårdrum på tagfladen.

 

Delområde I udgør langt størstedelen af lokalplanens område og omfatter det eksisterende bycenter samt nye byggemuligheder til detailhandel, op til 110 boliger og parkeringsanlæg mv. Den samlede detailhandelsramme fastsættes til maks. 7.200 m², hvor den enkelte dagligvarebutik ikke må overstige 1800 m² og den enkelte udvalgsvarebutik ikke må overstige 2000 m².

Delområde II omfatter forhusene til Vestergade 24 og 26, som er udpeget som bevaringsværdige i kategori 3 jf. SAVE-registrering. Lokalplanen indeholder bevaringsbestemmelser for de to bygninger og minimale muligheder for om- og tilbygning. Anvendelsen af delområde II er fastlagt til erhverv i form af liberale erhverv, serviceerhverv, administration, undervisning og kulturelle formål. Der må ikke etableres detailhandel eller boliger inden for delområde II.

 

Frivillig udbygningsaftale

Bygherre (K/S Svendborg Bycenter) har som grundejer indenfor lokalplanområdet, anmodet Kommunen om at indgå en udbygningsaftale efter planlovens bestemmelser om udbygningsaftaler. Der er udarbejdet et forslag til en udbygningsaftale mellem parterne (Bilag 3 – Betinget udbygningsaftale ifm. lokalplan 686), som offentliggøres sammen med planforslagene.

Udbygningsaftalen har til formål at sikre at den offentlige vej Tinghusgade bl.a. ombygges således at varelevering og renovationsafhentning kan foretages fra den offentlige vej og at sikre en bedre adgang og ankomstareal til bycenterets hovedindgang (bycenterets østlige hjørne) med fokus på lette trafikanter. Tiltagene indebærer at en del af den offentlige vej Tinghusgade ensrettes og sideforskydes for at skabe tilstrækkeligt plads til at etablere en af- og pålæsningszone til varelevering og renovationsafhentning. Fortov og cykelstier tilpasses i begge sider af vejen og eksisterende parkeringspladser på Tinghusgade nedlægges i nødvendigt omfang. Ensretningen har kørselsretning mod Centrumpladsen og starter efter ind- og udkørsel til lokalplanområdet og løber hen til Voldgade. Vigepligtsforholdene i krydset mellem Voldgade, Tinghusgade og Centrumpladsen ændres til et traditionelt vigepligtsreguleret kryds, hvor Tinghusgade forløber over i Centrumpladsen og Voldgade er en sidevej, ved bl.a. at videreføre cykelsti og fortov fra Tinghusgade til Centrumpladsen.

 

Bygherre tilbyder desuden at etablere fartdæmpende foranstaltninger på Bagergade, hvis trafikken på Bagergade stiger som konsekvens af ombygningen af Tinghusgade.

 

Høring

Planforslagene og forslag til en udbygningsaftal kan ses som bilag nederst på siden, på Plandata eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Alle tre forslag er i høring i perioden fra den 28. juni 2024 til og med den 1. september 2024.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem: 

  • via den digitale visning af kommuneplantillægget og lokalplanen (benyt formularen i bunden),
  • eller pr. brev til Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

 

Dit høringssvar vil blive offentliggjort med det samme i den digitale planvisning og vil ligeledes blive offentliggjort i forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planerne og udbygningsaftalen.

 

Borgermøde

Svendborg Kommune inviterer til offentligt borgermøde om planerne. Her vil planforslagene blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

  • Hvornår: Mandag den 12. august 2024, kl. 19.00.
  • Hvor: Svendborg Rådhus, Ramsherred 5, 5700 Svendborg, kantinen 3. sal.
  • Tilmelding: Ikke nødvendig

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af planforslagene i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planerne ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med den 26. juli 2024.  

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger Maria Kiilsholm Fallesen på telefon 24990044 eller mail: Maria.kiilsholm.fallesen@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top