Endelig vedtagelse af lokalplan 670 – for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Mølmarksvej.

  • Endeligt vedtaget af Teknik og Erhvervsudvalget den 9. december 2021
  • Offentliggjort den 10. december 2021
  • Klagefrist til og med den 7. januar 2021

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på www.plandata.dk

 

Lokalplanen

Formålet med lokalplanen er at sikre, at en udvidelse af butikken sker i overensstemmelse med den eksisterende butik, så butikken fremstår som en helhed. Lokalplanen skal sikre parkeringspladser og tilkørselsforhold for biler og varelevering. Derudover skal lokalplanen sikre, at en udnyttelse af arealet ud mod Vestergade sker med tilpasning til omgivelserne.

Lokalplanen er ikke ændret i forhold til det offentliggjorte forslag.

Høringsperioden forløb fra d. 8. oktober 2021 til og med d. 5. november 2021.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.   

Se klagevejledning i bilaget nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/ 

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen