Endelig vedtagelse af lokalplan 669 – for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Vestergade

 • Endeligt vedtaget af Plan- og Lokalsamfundsudvalget 27. september 2022
 • Offentliggjort den 4. oktober 2022
 • Klagefrist til og med den 1. november 2022
 • Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på www.plandata.dk

 

Lokalplanen

Lokalplanen giver mulighed for, at den eksisterende Aldi butik kan udvides fra 1.050 m2 op til 1.200 m2, derudover laves der bedre tilkørselsforhold samt omplacering af eksisterende tankanlæg i området.
 

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som skal ske i overensstemmelse med Aldi’s koncept for facadeudtryk, som er tegl i grå nuancer med større glaspartier.
 

Under høringen er der indkommet høringssvar fra naboer samt Aldi. Høringssvarene har givet anledning til at ændre mindre forhold fra forslaget frem mod endelig vedtagelse af lokalplanen. Ændringerne fremgår nedenfor:

 • Lokalplanforslaget tilrettes, så der mellem støjskærmen slettes at området skal være græsbeklædt, til at eksisterende beplantning skal bevares, alternativt skal området beplantes af træer og buske af hjemmehørende arter. Træer og buske, der placeres op mod støjskærmen, skal have en minimumshøjde der følger højden på støjskærmen.
 • Der gives mulighed for, at de to sadeltage længst væk fra Vestergade kan etableres som fladt tag, da det vil optimere arealet i sammenhæng med mellembygningens flade tag, hvor der kan placeres solceller for at energioptimere dagligvarebutikken.
 • Herunder tilrettes §7.3 ved at fjerne ordlyden: ”som eksisterende” i paragraffen.
 • Bilag 3 ændres, så tagformen længst væk mod Vestergade indskrives at tagformen enten kan være med sadeltag eller fladt tag.
 • Lokalplanen tilrettes, så servitut benævnt 10.03.2009 Dok om vej mv. ikke aflyses i lokalplanen.
 • Der indtegnes streger der markerer, hvor støjskærmen skal ændres i højden på kortbilag 6.

Høringsperioden forløb fra d. 11. oktober 2021 til og med d. 8. november 2021.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.

Se klagevejledning i bilaget nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Bilag

 • Plan- og Lokalsamfundsudvalgets beslutningsreferat af 27. september 2022.
 • lokalplan 669 – for en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik, Vestergade.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top