Endelig vedtagelse af lokalplan 004.362 – tillæg 1 ved Svendborg øst

Dette tillæg er en ændring af eksisterende lokalplan nr. 004.362 – For et område mellem Linkenkærsvej, Gammel Skårupvej, Egenappevej og Stevneskovvej.

Lokalplan 004.362 – tillæg 1, giver alene mulighed for at der kan placeres en telemast indenfor området.

  • Der har ikke været høringssvar, hvorfor administrationen har kompetencen til at foretage den endelige vedtagelse jf. politisk beslutning. Tillægget er endeligt vedtaget den 9. februar 2024.
  • Offentliggjort den 9. februar 2024.
  • Klagefrist til og med den 8. marts 2024.

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden i en PDF version, samt en digital lokalplan her https://svendborg.cowiplan.dk/lokalplaner/tillaeg-til-lokalplan-004362-f… eller på Plandata (link: https://planinfo.dk/plandatadk ) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Lokalplanen

Tillægget til lokalplanen indeholder den eksisterende lokalplan, men giver også mulighed for placering af en telemast indenfor byggefeltet, som angivet på kortbilag 4 i lokalplanen.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.   

Se klagevejledning nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Plan og Erhverv, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top