Boligområde ved Mølmarksvej

Offentlig høring af forslag til lokalplan 672 

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 8. marts 2022 besluttet, at forslag til lokalplan 672 skal udsendes i offentlig høring.

Lokalplanen giver mulighed for etageboligbebyggelse i 2,5 etager, med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Lokalplanen muliggør etablering af maks. 22 mindre boligenheder.

Lokalplanforslaget kan ses som bilag nederst på siden, på Plandata (link: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

 

Høring

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 10. marts til og med d. 21. april 2022.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Alle indkomne høringssvar indgår i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets endelige behandling af planen. 

 

Om lokalplanen

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af etagebebyggelse med tilhørende fælles fri- og opholdsarealer. Derudover sikrer lokalplanen vejbetjening fra Bjergvænget, og fastlægger krav om bebyggelsens indpasning i omgivelserne.

 

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 7. april 2022. 

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

 

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger, Rodney Cottrell på telefon 30 17 50 60.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top