Vedtagelse af Kommuneplantillæg 56 og af Lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro

Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 13-022 for et boligområde på Oslovej i Gødvad er vedtaget

Silkeborg Byråd har den 27. januar 2020 endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne træder i kraft den 3. marts 2020.

Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 30.

Lokalplan og kommuneplantillæg kan ses på lokalplansiden ved at klikke her eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Ved byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Som følge af høringssvarene er der foretaget ændringer af lokalplanen. Der er ikke foretaget ændringer af kommuneplantillægget.

Byrådets beslutning, indkomne høringssvar samt Teknik- og Miljøafdelingens høringsnotat kan ses på lokalplanportalen og anvende venstremenuen.

Se lokalplanportalen

Se beslutningsprotokollen

Sammenfattende redegørelse

Klima- og Miljøudvalget har den 9. oktober 2019 besluttet at godkende den sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af lokalplan 13-022.

Den sammenfattende redegørelse kan ses ved at klikke her. 

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

Ifølge planlovens § 12, stk. 2 og 3 har byrådet mulighed for at modsætte sig byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, hvis der ikke er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for området. Inden for byzone eller sommerhusområde kan byrådet fastlægge rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen og modsætte sig byggeri og anlæg, som er i modstrid med dem. Se mere i kommuneplantillægget.

Klagevejledning


Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingsloven § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen” som du finder på hjemmesiden https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen. 

Retsligt søgsmål

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen