Vedtagelse af Kommuneplantillæg 56 og af Lokalplan 14-016 for et boligområde ved Herningvej i Lysbro

Kommuneplantillæg 34 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk er vedtaget

Silkeborg Byråd har 24. februar endeligt vedtaget ovennævnte kommuneplantillæg og lokalplan. Planerne træder i kraft 6. marts 2020.

Offentliggørelsen sker i henhold til planlovens § 30.

Lokalplan og kommuneplantillægget kan ses på lokalplansiden eller hos Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 3. sal, 8600 Silkeborg.

Ved byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen blev de indkomne høringssvar behandlet. Indkomne høringssvar og Teknik- og Miljøafdelingens notat med kommentarer til disse kan ses i menuen til venstre under “Høringssvar” på lokalplansiden. Som følge af høringssvarene er der foretaget ændringer af planerne. Ændringerne fremgår af beslutningsprotokollen.

Klik her for at se beslutningsprotokollen

Sammenfattende redegørelse

Klima- og Miljøudvalget godkendte sammenfattende redegørelse for planerne 5. februar 2020. Den sammenfattende redegørelse kan ses under ”Andre sagsbilag” på lokalplansiden.

Se lokalplansiden

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 gælder lokalplanens bestemmelser fra den dag, det er offentliggjort, at lokalplanen er endeligt vedtaget. Fra denne dato må ingen grundejer i lokalplanområdet foretage ændringer af ejendommen i strid med lokalplanen, med mindre der meddeles en dispensation. Se mere i lokalplanen.

Klagevejledning


Efter planlovens § 58, stk. 1, pkt. 3 og miljøvurderingsloven § 48, stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller ikke har overholdt procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over afgørelsens hensigtsmæssighed eller rimelighed. 

Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt erhvervsministeren samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 130 af 28. januar 2017 skal en klage være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er modtaget. Er afgørelsen offentlig bekendtgjort (f.eks. på kommunens hjemmeside) regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klagen skal indgives via ”Klageportalen”

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson elektronisk betale et gebyr på 900 kr. via Klageportalen. For virksomheder og organisationer er gebyret 1.800 kr.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du vil fritages for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen, som videresender anmodningen til Planklage-nævnet, der afgør om din anmodning kan imødekommes.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen