Ikke VVM-pligt for vandløbsrestaurering i Blindbæk og Hinge Å

Ikke VVM-pligt for skovrejsning ved Kjellerup og Skægkær

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort, skovrejsning på hele eller dele af følgende matrikler 10d Kjellerup By, Hørup, 20b Balle By, Balle og 6dq Almtoft By, Hørup ikke er VVM-pligtigt. Skovrejsningen omfattet et samlet areal på 15,4 ha. Arealerne anvendes i dag til landbrugsmæssig drift.

Afgørelse og begrundelse

Skovrejsning er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet nyplantning af skov er opført på lovens bilag 2 pkt. 1d.

Derfor skal kommunen VVM-screene tilplantningen og på denne baggrund afgøre, om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og dermed være omfattet af VVM-pligt.

Ud fra screeningen vurderer Silkeborg Kommune, Plan og Byg at:

  • skovrejsningerne vil forbedre områdernes naturværdi som levested for vilde planter og dyr,

     

  • der vil være en positiv påvirkning af grundvandsressourcen, set i forhold til den hidtidige landbrugsmæssige udnyttelse af arealerne,

     

  • skovrejsningen ikke er i strid med landskabelige, geologiske eller kulturhistoriske interesser.

 

Da skovrejsningerne ikke forventes at få væsentlige negative indvirkninger på miljøet, træffer Silkeborg Kommune hermed afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klik her for at se afgørelsen (åbner i et nyt vindue)

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Ejler Toft Jensen på tlf. 8970 1443 eller på mail: etj@silkeborg.dk

Klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal være indgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest fire uger efter den er annonceret – det vil sige den 10. april 2020. Klagevejledning finder du i afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Silkeborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen