Planforslag for 40 ældreboliger i Hundige

Bannerbillede_lokalplan_11_50_for_40_ældreboliger.png

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Planforslag for 40 ældreboliger i Hundige

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 11.50 for 40 ældreboliger i Hundige samt forslag til Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør 5.114 m2. Området ligger ved Frydenhøj Alle i Hundige, øst for Strandcentret Plejecenter.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres 40 ældreboliger samt et fælleslokale på grunden.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Tillægget giver mulighed for, at hele lokalplanområdet indlemmes i samme kommuneplanramme: 1O2-Offentlige formål.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 11.50 og Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2029 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Offentlig fremlæggelse

De to planforslag er den 24. juni 2019 godkendt af Byrådet til offentlig fremlæggelse. Planforslagene er offentligt fremlagt i perioden fra den 28. juni til den 23. august 2019.
Planforslagene kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til de fremlagte planer, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, så de er modtaget senest den 23. august 2019. Du kan også indsende bemærkninger via Lokalplanportalen.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslagene efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen og kommuneplantillægget må ejendommene, der er omfattet af forslagene, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af de endelige planer.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 28. juni 2019, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 28. juni 2020.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen