Lokalplanforslag for Boliger Greve Bygade 52

Banner_GBygade.png

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplanforslag for Boliger Greve Bygade 52

Bekendtgørelse om forslag til Lokalplan nr. 14.50 for Boliger på Greve Bygade 52

Lokalplanområdet

Lokalplanforslaget omfatter den tidligere brugs i Greve Landsby. Området er et bebygget byzoneareal på ca. 1.091 m2. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Grevetoften og mod syd af et forareal mod Greve Bygade. Mod vest og nord ligger villaer med indkørsel henholdsvis fra Greve Bygade og Grevetoften.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at nedrive den tidligere brugs og omdanne området til rækkehuse med vejadgang fra Grevetoften.

Miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan nr. 14.50 foretaget en screening af lokalplanforslagets forventede miljøpåvirkning af omgivelserne. Kommunen vurderer, at påvirkningerne på de miljømæssige forhold ikke er så væsentlige, at de kræver miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der foretages derfor ingen miljøvurdering.
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via klageportalen og indsendes til kommunen.
De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet”.

Offentlig fremlæggelse

Lokalplanforslaget er den 20. november 2018 godkendt af Plan- og Udviklingsudvalget til offentlig fremlæggelse.
Forslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 7. december 2018 til og med den 18. januar 2019.
Planforslaget kan ses på www.greve.dk/planer.

Har du spørgsmål kan du skrive til: plan@greve.dk.

Din kommentar

Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag til det fremlagte lokalplanforslag, skal du sende dem til Greve Rådhus, Center for Teknik & Miljø, Rådhusholmen 10, 2670 Greve eller plan@greve.dk, senest den 18. januar 2019. Du kan også indsende bemærkninger via Lokalplanportalen.
Bemærkningerne vil indgå i Byrådets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning. Du vil således først få svar på dine bemærkninger efter den politiske behandling.

Retsvirkning

Indtil Byrådet har vedtaget og offentliggjort lokalplanen må ejendommen, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan.
Der gælder efter planlovens § 17 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 7. december 2018, indtil offentliggørelsen af en vedtaget lokalplan, dog højst til den 7. december 2019.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen