Lokalplan for Karlslunde Parkvej 76

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplan for Karlslunde Parkvej 76

Bekendtgørelse om Lokalplan nr. 13.45 for Karlslunde Parkvej 76.

Byrådet har den 20. november 2018 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 14. december 2018. 

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør Karlslunde Parkvej 76, Grunden er på ca. 1.435 m2. Mod øst ligger et parcelhuskvarter, mod nord og nordvest et grønt område tilhørende bebyggelsen Eghøj.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udstykke grunden i to matrikler til halvanden etages åben-lav boliger.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

Planen er vedtaget med flere mindre ændringer i forhold til forslaget. Kravet om medlemskab af grundejerforening er fjernet, og der er mulighed for andre materialer til facader og gavle.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 11. januar 2019. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under ”Start din klage”, ”Miljø og Energi”, ”Planklagenævnet.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 14. juni 2019, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 13.45 – for Karlslunde Parkvej 76 kan ses på Greve Kommunes Lokalplanportal

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top