Lokalplan for Greve Centervej 88-90

Greve centervej.png

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
Plan@greve.dk

Lokalplan for Greve Centervej 88-90

Bekendtgørelse om lokalplan 14.48 – Greve Centervej 88-90. 

Plan- og Udviklingsudvalget har den 20. marts 2018 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er offentliggjort den 23. marts 2018.

Lokalplanområdet

Lokalplanen omfatter ejendommen Greve Centervej 88-90. Arealet ligger øst for Greve Landsby, syd for boligområdet Tværhøjgaard og nord for erhvervsområdet Ventrupparken.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra ejerne om at ændre anvendelsesmulighederne for området. Således giver planen mulighed for etablering af dagligvarebutik samt butik til udvalgsvarer eller engros-/erhvervsvirksomhed, op til 1500 m2 kontorerhverv samt lovliggørelse af selskabslokalet i stuehuset.

Ændringer i forhold til lokalplanforslaget

I perioden fra den 8. december 2017 til 5. januar 2018 har lokalplanforslaget været i fornyet høring, hvor der indkom i alt 9 bemærkninger til planen. Af disse har bemærkninger fra borgere og KLAR Forsyning givet anledning til præciseringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser.

Udbygningsaftale

Der er mellem Greve Kommune og grundejer indgået en udbygningsaftale. Ved aftalen forpligter grundejer sig til etablering af infrastrukturanlæg i form vejadgang, afmærkning og svingbaner ved Greve Centervej. Udbygningsaftalen kan ses i download boksen til højre.

Retsvirkninger

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når der bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse, dvs. inden den 20. april 2018. Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på www.naevneneshus.dk under Planklagenævnet.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, dvs. inden den 23. september 2018, jfr. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 14.48 – Greve Centervej 88-90 kan ses i download boksen til højre. 

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik & Miljø på tlf. 43 97 96 40.

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen