Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.57 – Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby

Lokalplan 14.57

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 14.57 – Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby

Bekendtgørelse om endelig vedtagelse af lokalplan nr. 14.57 – Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby.

Plan- og Udviklingsudvalget har den 14. december 2020 vedtaget ovennævnte lokalplan. Planen er indberettet til Plandata.dk med ikrafttrædelse den 23. december 2020.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et mindre bebygget byzoneareal på i alt ca.1.451 m2.

Arealet ligger på den gamle vandværksgrund ud til Mejerivej, på den anden siden af vejen ligger den gamle Mejeribygning.

Lokalplanens indhold

Ejer af ejendommen Mejerivej 9, ønsker at nedrive det gamle vandværk på grunden, og opføre et nyt parcelhus, med vejadgang fra Mejerivej (sidevejen til Mejerivej).

Ændringer i forhold til lokalplansforslaget

Der er ikke foretaget ændringer af planforslaget som har været ude i offentlig høring.

Retsvirkning

Efter denne offentliggørelse af lokalplanen må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, men mindre der meddeles dispensation i henhold til § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når det bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan forsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1 nr. 3. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen.

Klagen skal oprettes via klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus under ”Start din klage”, ”Miljø og energi”, ””Planklagenævnet”.

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra offentlig bekendtgørelse, dvs. inden den 23. juni 2021 jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan 14.57- Bolig på Mejerivej 9 i Karlslunde Landsby kan ses på Lokalplanportalen på Greve Kommunes hjemmeside.

Yderligere oplysninger om planen kan fås i Center for Teknik og Miljø på tlf. 43 97 96 40

 

Plan- og Udviklingsudvalget

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen