Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

Lokalplan Nr. 11.54 For Friplejehjem I Hundige Øst

Kontakt

Plan

Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 96 40
plan@greve.dk

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst

Byrådet vedtog den 16. november 2020 lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst med mindre ændringer.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på 7.250 m2 ved Hundige Øst mellem Frydenhøj Allé og Hundige Centervej.

Baggrunden for lokalplanen

Greve Kommune oplever en stigende andel af ældre borgere i kommunen, som medfører et øget behov for plejeboliger.

Byrådet udbød i efteråret 2019 et areal ved Frydenhøj Allé til opførelse af et plejehjem med plejeboliger og vedtog den 16. december 2019 valg af byder. Projektet betyder, at der er udarbejdet en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for området.

Lokalplanens intension

Intensionen med lokalplanen er at opføre et byggeri, der skaber trygge rammer i omgivelserne og værner om de ældre beboere. Byggeriet opføres som en karré med varierende bygningshøjder og facadespring. Dette arkitektoniske udtryk giver alle beboere mulighed for udsigt til enten de omkringliggende arealer eller det fælles grønne haverum.

For at minimere areal til parkering i tilknytning til friplejehjemmet og for at få det størst mulige grønne areal rundt om bygningen stiller lokalplanen krav til, at en andel af parkeringspladserne skal anlægges i konstruktion.

Kommuneplantillæg

Som forudsætning for udarbejdelsen af Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst er der blevet udarbejdet Kommuneplantillæg nr. 5, idet en realisering af lokalplanen strider imod den gældende kommuneplanramme 1BE2, der udlægger området til blandet bolig og erhverv.

Kommuneplantillægget sikrer derfor, at lokalplanområdet for Lokalplan nr. 11.54 bliver omfattet af kommuneplanramme 1O2 med anvendelsen offentlig formål, hvor der er mulighed for at opføre plejehjem og -boliger. Kommuneplantillæg nr. 5 kan ses her

Retsvirkning

Efter offentliggørelse af den endelige lokalplan må der, i henhold til planlovens § 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold, som er i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre der meddeles dispensation i henhold til lovens § 19.

Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om, at der skal etableres de bygningsanlæg, som er fastlagt i lokalplanen, men når de bygges og anlægges skal det ske i overensstemmelse med lokalplanen.

Eksisterende lovlig anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet, jf. Planlovens § 58, stk. 1 nr. 3 for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse. Klagen skal oprettes via Klageportalen. De nærmere regler for indgivelse af klage kan ses på Nævnenes Hus

Evt. retssag vedrørende planen skal anlægges inden 6 måneder fra denne offentlige bekendtgørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Yderligere oplysninger

Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst kan ses på Lokalplanportalen

Greve Byråd

Se den originale nyhed fra Greve Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen