Tilladelse til udledning og nedsivning af tag- og overfladevand fra Velkomstcenter Syd i Brønderslev


17. marts 2021

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og 28 til Brønderslev Spildevand A/S til udledning og nedsivning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i Velkomstcenter Syd i Brønderslev. Det befæstede areal er opgjort til ca. 2,7 ha. Udledningen sker til Lygtebækken via forsinkelsesbassin i erhvervsområdet.

Brønderslev Kommune har samtidig foretaget en screening af etableringen af forsinkelses-bassinet efter Lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Brønderslev Kommune vurderer, at etableringen af bassinet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tilladelse Lygtebækken Velkomstcenter Syd (nyt vindue)

Der kan klages over såvel udledningstilladelsen som screeningsafgørelsen. En klage over afgørelsen skal sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er med-delt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen