Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand Østermarken II, Hjallerup Øst


23. november 2021

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 til Brønderslev Spildevand A/S til udledning af tag- og overfladevand fra befæstede arealer i et nyt boligområde Østermarken II i Hjallerup Øst. Det befæstede areal er opgjort til ca. 3,1 ha. Udledningen sker til et tilløb til Hjallerup Mosegrøft via forsinkelsesbassin i boligområdet.
Brønderslev Kommune har samtidig foretaget en screening af etableringen af forsinkelses-bassinet efter Lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM). Brønderslev Kommune vurderer, at etableringen af bassinet ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og der skal således ikke udarbejdes en miljøvurdering.

Tilladelse (nyt vindue)

Kortbilag Østermarken II (nyt vindue)

Der kan klages over såvel udledningstilladelsen som screeningsafgørelsen. En klage over afgørelsen skal sendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, se vejledning herom på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er med-delt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen