Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevand, Brønderslev Syd


14. januar 2022

Brønderslev Kommune meddeler tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Brønderslev Kommune, Projekt og Administration til at nedsive tag- og overfladevand fra Etape 1, del 1 af udstykningen i Engene, Brønderslev Syd fra et befæstet areal på 3,5 ha.

Tilladelse (nyt vindue)

Kort (nyt vindue)

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger efter afgørelses-/offentliggørelsesdato. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk (nyt vindue) og www.virk.dk (nyt vindue). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen