Lokalplan for Banegårdspladsen i Brønderslev


27. april 2021

Byrådet har den 24. marts 2021 godkendt forslag til lokalplan 01-C-25.02 ”Centerområde Banegårdspladsen, Brønderslev” og udsender lokalplanen i offentlig høring.

Byrådet har godkendt lokalplanforslaget med følgende mindretalsudtalelser:
Lene Hansen (A), Bettina Bøcker Kjeldsen (A), Carsten Ullmann Andersen (O) og Erik Sørensen (O) mener, at bygninger bliver for høje.

Byrådet har desuden besluttet at nedlægge en del af det offentlige vejareal på Banegårdspladsen for at kunne etablere ny bebyggelse i området. 

Denne høring omfatter både høring om lokalplanforslaget og de trafikale ændringer i området. 

Giv din mening til kende
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget (nyt vindue) 

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 26. marts 2021 og er fremlagt i 8 uger. Derefter vil Byrådet tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar” yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 21. maj 2021 kl. 23:59.

Hvis du vil høre mere om udvikling af Banegårdspladsen afholdes der borgermøde d. 5. maj 2021 kl. 19. På mødet præsenteres både lokalplanforslaget, det konkrete byggeprojekt og øvrige projekter i området. På grund af den aktuelle Covid-19 situation afholdes mødet som et digitalt borgermøde. 

Deltag i borgermødet ved at klikke på dette link 5-10 minutter før mødets start.

Lokalplanforslag 01-C-25.02
Lokalplanforslaget danner grundlag for at skabe en ny attraktiv torvedannelse centralt i Brønderslev. Som forudsætning for det nye torv skal der ske en trafikomlægning, hvor Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen fra Bredgade til Grønnegade og trafikken i stedet ledes af vejen Banegårdspladsen. Afspærring af Nørregade giver mulighed for en ny torvedannelse, der indrammes af en ny bebyggelse.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny bebyggelse på maksimalt 5.400 m2. Bebyggelsen må opføres med 2 punktbebyggelser i op til 8 etager og en mellemliggende bygning i op til 3 etager, som vist på lokalplanens kortbilag 2. Lokalplanforslaget stiller krav om, at bebyggelsens stueplan anvendes til aktivitetsgenererende funktioner. Med aktivitetsgenererende funktioner menes publikumsorienterede funktioner, der genererer besøgs- eller kundestrømme, som f.eks. butikker, spisesteder, fitnesscentre eller sundhedsklinikker. Kravet om aktivitetsgenererende funktioner i bebyggelsens stueplan har til formål at sikre liv og aktivitet på det nye torv. Bebyggelsens øvrige etager kan anvendes til etageboliger.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre den nye bebyggelse i et moderne formsprog, men stiller kvalitetsmæssige krav til udformningen af bebyggelsens facader. Bebyggelsens skal opføres i blank teglstensmur i røde eller gule nuancer og med variation i facadeudtrykket, så store monotone flader undgås.

Lokalplanen sætter rammerne for områdets fremtidige udvikling, men fastlægger ikke den præcise udformning af bebyggelse og torvet. 

Afspærring af Nørregade for gennemkørende trafik
Lokalplanforslaget forudsætter, at Nørregade spærres for gennemkørende trafik på strækningen mellem Bredgade og Grønnegade. Færdselsindskrænkningerne på Nørregade vil ske iht. Færdselslovens § 92, hvor vejmyndigheden med politiets samtykke kan træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens udnyttelse eller indretning (forbud mod visse færdselsarter, herunder med henblik på etablering af gågader). Derudover kan vejmyndigheden træffe bestemmelser om hel eller delvis afspærring af offentlig vej, såfremt afspærringen gennemføres ved afmærkning ved opsætning af bomme eller anden tilsvarende måde.

I forbindelse med udarbejdelse af et konkret projekt for torvets udformning vil der blive taget konkret stilling til hvordan spærring af Nørregade vil blive udformet.  

Nedlæggelse af vejareal
Hele Banegårdspladsen er i dag udlagt som vejareal. En forudsætning for realisering af lokalplanen er nedlæggelse af vejarealet inden for lokalplanforslagets byggefelter. Ifølge vejlovens § 15 kan Byrådet beslutte hvilke arealer, der skal nedlægges som vejareal på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Brønderslev Kommune vurderer samlet set, at det konkrete areal kan nedlægges som vejareal, da det sker som en del af en større omdannelse af Banegårdspladsen, hvor der er udarbejdet en samlet plan for de trafikale ændringer i området, der tager højde for den fremtidige trafikafvikling. Det bemærkes desuden, at en del af det vejareal, der nedlægges, ikke har trafikal betydning, da det i dag anvendes til park. Ifølge vejlovens § 124, stk. 7 skal der gives en indsigelsesfrist for vejnedlæggelsen på mindst 8 uger.

 

Midlertidige retsvirkninger
Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø – og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer, der omhandler fysisk planlægning, skal i henhold til miljøvurderingsloven vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen. 

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2, hvor Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Når planer er omfattet af §8 stk. 2 skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis det vurderes, at planens gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i forhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Vi vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig påvirkning på miljøet. Til grund for denne vurdering lægger Brønderslev Kommune, at der er tale om et areal centralt i Brønderslev midtby, der i dag er præget af forskellige trafikformer. Med lokalplanens gennemførelse skabes en fortætning af midtbyen, der kan bidrage til at understøtte handels- og kulturlivet og der skabes et mere attraktivt offentlig rum, der styrker de rekreative muligheder i midtbyen. Der tillades bebyggelse i op til 8 etager, men med en udformning og afstand til eksisterende bygninger, der begrænser de negative indvirkninger som f.eks. skyggekast. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at kommende beboere i lokalplanområdet og beboere i naboområdet ikke påvirkes af støj ud over de gældende grænseværdier. På baggrund af lokalplanområdets afstand til nærmeste Natura2000 område og områdets eksisterende naturindhold vurderes lokalplanen ikke at have væsentlig negativ indvirkning på Natura2000 områder eller Bilag IV arter.

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav til miljøvurdering, kan påklages til Planklage-nævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.  

Fristen for at påklage denne afgørelse udløber den 23. april 2021.

Læs om klagereglerne og databeskyttelse

Klagevejledning – miljøscreening

Disse regler gælder
for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
    • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
    • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top