Lokalplan 03-C-03.01 Etageboliger ved Søndergade og Jernbanegade i Hjallerup


21. december 2020

Lokalplanen omfatter ejendommene Jernbanegade 1 og 3 i Hjallerup, matr.nr. 16ck og 16du begge Hjallerup Fjerding, Hjallerup. Lokalplanområdet anvendes i dag til bolig og erhverv. Lokalplanområdet har et areal på ca. 1.600 m2.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en samlet bebyggelse med lejligheder og erhverv på hjørnet af Jernbanegade, Søndergade og Vestergade, som vil medvirke til at styrke Hjallerup midtbys lokale identitet. Bygningen vil have et maksimalt etageareal på ca. 2.000 m2. Bygningen opføres med en maksimal højde på 4 etager, hvilket svarer til 15 m langs Søndergade, og højden vil falde trinvis til 2 etager og 11 m langs Vestergade.
Området vil have en bebyggelsesprocent på maksimalt 140. Der stilles i lokalplanen krav om fælles opholdsarealer på minimum 15 % af etagearealet. Fælles opholdsarealer etableres som tagterrasser og på grunden.

Vejadgang etableres fra Jernbanegade, og der etableres parkeringspladser i henhold til den gældende parkeringsvedtægt i Brønderslev Kommune.

Byrådet foreslår, at området kan anvendes til Centerformål.

Kommuneplan
Lokalplanen er i strid med eksisterende kommuneplan 2017 i forhold til etageantal, bebyggelses-procent og friarealkrav. Lokalplanen er ikke ledsaget af et kommuneplantillæg. Kommuneplanrammerne er i stedet tilrettet i forslag til kommuneplan 2021 med følgende:

 • Udvidelse af rammeområde 03-C-03
 • Etageantal hæves fra 3 til 4 etager
 • Bebyggelsesprocenten hæves fra 110 til 140
 • Friarealkravet nedsættes fra 25% af ejendommens areal til 15 % af etagearealet

Forslag til kommuneplan 2021 forventes i høring i samme periode som lokalplanen.

Midlertidige retsvirkninger

Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø – og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3 og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen og kommuneplantillæg ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Brønderslev Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. På den baggrund har vi truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 10. 

Begrundelse

Til grund for denne afgørelse ligger, at lokalplanen i størstedelen af tilfældene har en positiv ind-virkning eller ingen indvirkning på miljøet. Lokalplanen giver mulighed for flere boliger i Hjallerup midtby og attraktive og moderne erhvervslokaler centralt i byen. Flere og nye boliger centralt i Hjallerup er med til at styrke et godt boligmiljø, som forbedres med denne lokalplan. Dernæst har det lokalplanen en positiv indvirkning på sociale forhold, som kan styrkes, fordi der skabes flere mindre boliger. Der i dag et begrænset udbud af moderne lejligheder i Hjallerup, og med denne lokalplan styrkes dette udbud. Lokalplanen har samtidig en positiv indvirkning på det byrum, der i øjeblikket er mellem Hjallerup Centeret og Rema 1000. Det er i dag et byrum, som fungerer dårligt, da lokalplanområdet med sin nuværende form ikke spiller sammen med det omkringliggende. Med lokalplanen gives der et bedre samspil mellem byrummet ved Rema 1000 og byrummet ved Hjallerup Centeret. Desuden vurderes lokalplanen også til at bidrage positivt til den kommende udvikling af Hjallerup midtby gennem ”Midtbyplanen”. Med et øget antal boliger er der mulighed for en større færdsel fra trak i området, end der er i dag. Det kan have en negativ påvirkning på området. Da Søndergade allerede i dag er støjbelastet, vurderes den ekstra færdsel, som lokal-planens medfører, ikke at påvirke området væsentligt. På den baggrund vurderes lokalplanen at have en positiv indvirkning på befolkning og sundhed.

Da de to ejendomme, som udgør lokalplanen, er områdeklassificeret, skal der ved jordflytning fra ejendommen ske en anmeldelse om jordflytning, og der skal fortages jordprøver. Derfor vil der ved jordflytning uden anmeldelse og jordprøver være risiko for væsentlig påvirkning på miljøet. Derfor er det vigtigt, at der igennem lokalplanens bestemmelser sikres, at der ved flytning af jord fra ejendommen skal anmeldes og foretages jordprøver.
Lokalplanen kan være påvirket af støj fra omgivelserne, og derved skal der i forbindelse med lokalplanen foretages støjberegninger fra Søndergade og Vestergade, så der i tilfælde af støjbelastning kan sikres foranstaltninger i lokalplanen, som kan sikre, at lokalplanen kan tåle støjbelastningen. På trods af at lokalplan er placeret tæt på en trafikeret vej, vurderes de vejledende grænseværdier for luftforurening dog at kunne overholdes.

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den 11. januar 2021. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kende
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget. (nyt vindue) 

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. december 2020 og er fremlagt i 8 uger. Derefter vil Byrådet/Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar” yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 15. februar 2021 kl. 23:59.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Tine Astrup Jakobsen på e-mail: tine.astrup.jakobsen@99454545.dk

Læs om klagereglerne og databeskyttelse

Klagevejledning – miljøscreening

Disse regler gælder
for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

 • Erhvervsministeren
 • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
  • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
  • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

 • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
 • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
 • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen