Forslag til lokalplan for boliger, Moltkes Allé, Dronninglund


15. januar 2021

Lokalplanområdet består af ejendommen Moltkes Allé 1. Området afgrænses af Søndervangsvej, Molktesvej og er nabo til boligområdet Hedevigsvej. Området består i dag af  matr. nr. 4ex, Dronninglund Hgd, Dronninglund.

Byrådet foreslår, at området deles op i to delområder. Delområde I kan anvendes til tæt-lave boliger i én etage. Delområde II kan anvendes til åben-lave boliger i op til 2 etager.

Midlertidige retsvirkninger

Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanes vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.

Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Der skal være overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra Miljø – og Fødevareministeren eller Erhvervsministeren.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
Planer der omhandler fysisk planlægning skal efter lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt, og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen.

Lokalplanen er omfattet af miljøvurderingslovens §8, stk. 2. Det betyder, at Brønderslev Kommune skal gennemføre en vurdering af, om planerne kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening i henhold til kriterierne nævnt i lovens bilag 3 og har på den baggrund truffet afgørelse om, at lokalplanen ikke er omfattet af krav til miljøvurdering. Brønderslev Kommune vurderer, at gennemførelse af planen ikke medfører en væsentlig negativ påvirkning på miljøet. 

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 10. 

Begrundelse
Lokalplanområdet er ikke udpeget som kulturmiljø. Der er ikke kendt arkæologiske fund eller fortidsminder indenfor lokalplanområdet.

Der er en beskyttet mose delvist beliggende indenfor lokalplanområdet, men primært placeret på nabomatriklen. Det vurderes at den 10 m buffer zone som etableres mellem beskyttet natur og bygninger, samt forsinkelsesbassin sikrer, at tilstanden af mosen ikke ændres. Det skal ligeledes sikres, at der ikke forgår dræning, som kan påvirke mosen.

Nærmeste Natura 2000: Habitatområde 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Fuglebeskyttelsesområde 2 Ålborg Bugt, nordlige del er begge er placeret ca. 7,5 km øst for lokalplan området. På grund af afstanden til nærmeste Natura 2000 område vurderes det ikke, at disse påvirkes negativt.

Fredede arter: Miljøstyrelsen har tidligere givet tilladelse til flytning og delvis destruktion af den fredede orkide kødfarvet gøgeurt, som har en større bestand i området, bl.a. indenfor lokalplanområdet. Da bestanden inden for lokalplanområdet allerede er flyttet eller ødelagt vurderes det ikke, at etableringen af boliger i området vil have en yderligere indvirkning på den fredede art i området.

Lokalplanområdet har siden ophøret af intensiv landbrugsdrift på arealet haft en begyndende naturudvikling, og dele af arealet har udviklet sig til noget der begynder at ligne en fersk eng. Det vil have en negativ effekt på den begyndende naturudvikling at, der opføres boliger. Men området har de sidste årtier været udlagt til boligformål.

Brønderslev har ikke kendskab til konkret forekomst at bilag IV arter indenfor lokalplanområdet. Det vurderes dog, at der er forekomst af sydflagermus i området. Sydflagermus vurderes at forekomme i området og særligt at anvende pilekrattet sydvest for lokalplanområdet til fødesøgning. Det vurderes dog ikke, at etableringen af boliger i området vil påvirke bestanden af flagermus i området. Det vurderes ikke, at lokalplanområdet er egnet som levested for andre af de i kvadratet forekomne Bilag IV arter. Det vurderes dermed ikke at lokalplanen vil påvirke Bilag IV arter negativt.

Det vurderes samlet set, at gennemførsel af planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund har Brønderslev Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet senest den (samme frist som LP). I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

Giv din mening til kende
På kommunens planportal kan du se lokalplanforslaget (nyt vindue) 

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 15. januar 2021 og er fremlagt i 4 uger. Derefter vil Byrådet/Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om planen skal endeligt vedtages.

Send dine synspunkter og ændringsforslag via den digitale planportal. Benyt funktionen “Skriv din kommentar” yderst til højre på planportalen. Høringsvarerne skal være modtaget senest den 12. februar 2021 kl 23:59.

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Charlotte Hornemann på e-mail: Charlotte Hornemann@99454545.dk

Læs om klagereglerne og databeskyttelse

Klagevejledning – miljøscreening

Disse regler gælder
for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over? 
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage?

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
    • At foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og
    • At foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?

Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg? 
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.  for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Klagegebyr 
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes hvis der klages? 
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet. 

Klager kan anmode Miljø- og Fødevareklagenævnet om, at klagen får opsættende virkning. 

Domstolsprøvelse 
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt. 

Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Om databeskyttelse

Kommunen indhenter og modtager relevante oplysninger i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. Vi registrerer ikke andre oplysninger, end dem, der er nødvendige.

Du har modtaget orientering om et forslag til en lokalplan, der er sendt i offentlig høring. Du får oplysningen om datasikkerhed, så du kender dine rettigheder. De gælder bl.a., når du kommer med kommentarer til en lokalplan i høring. I den konkrete sag arbejdes efter Planloven.

Behandling af oplysninger 
Teknik og Miljø registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Teknik og Miljø.

I Teknik og Miljø arbejder vi med dine oplysninger i medfør af Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Kommunestyrelsesloven, Databeskyttelsesloven (LBK nr. 502 af 23.5.2018), samt Databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679, artiklerne 6, stk. 1, litra a-f, og 9, stk. 2, litra a-j).

Teknik og Miljø sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har Teknik og Miljø ikke længere adgang til dem. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger Teknik og Miljø har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet og i visse tilfælde slettet.

Du kan kontakte kommunens rådgiver for databeskyttelse om dine rettigheder i henhold til lovgivningen om databeskyttelses. Du har ret til at klage til Datatilsynet over Teknik og Miljøs behandling af dine oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelse. Brønderslev Kommunes  rådgiver for databeskyttelse: Mikkel Mose Baltsersen, Brønderslev Kommune, Sekretariatet, Ny Rådhus Plads 1, 9700 Brønderslev, Mail: dpo@99454545.dk , Tlf. 99455455.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen