Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sdr. Omfartsvej 314, Brønderslev


9. december 2021

Brønderslev Kommune har den 12. november 2021 modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Sdr. Omfartsvej 314. Der ansøges om miljøgodkendelse til smågrise/slagtesvineproduktion efter husdyrbruglovens §16a. Hvor produktions-arealet i dag er 1.852 m2, ansøges der om at reducere dette til 1.556 m2.

Ansøgningen annonceres hermed for offentligheden tidligt i sagsbehandlingen, således at alle med interesse for sagen kan indsende bemærkninger vedrørende forhold, som ønskes taget med i sagsbehandlingen.

Bemærkninger skal indsendes på mail raadhus@99454545.dk og skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter denne annoncering – dvs. senest den 23 december 2021.

Desuden kan enhver anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette er blevet lavet. Ønsker du dette, skal du anmode herom ved henvendelse til samme mailadresse inden for samme tidsfrist. Når udkastet er skrevet, har enhver, der berøres af afgørelsen, ret til at kommentere udkastet samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen (herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i husdyrbrugloven) inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Projektbeskrivelse og milljøkonsekvensrapport (nyt vindue)

Skema

Brønderslev Kommune skal i øvrigt informere om

• At begrebet ”produktionsareal” tilnærmelsesvist skal forstås om ”gulvareal af stierne”, hvorimod hele staldens areal er større, idet dette også omfatter gangarealer mv.
• At projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet (VVM)
• At relevante oplysninger kan indhentes fra, og kommentarer eller spørgsmål kan rettes til Brønderslev Kommune, Natur og Miljø, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund
• At miljøoplysninger, der er indhentet til brug for sagens behandling, er til rådighed, men at retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ønske om at se relevante oplysninger fremsendes til Lars Kildested på laki@99454545.dk.
• At Brønderslev Kommune med henblik på offentlighedens, berørte myndigheders og berørte staters deltagelse i miljøvurderingsprocessen har foretaget denne offentliggørelse. Ansøgningen vedrører dog ikke et projekt, der indebærer risiko for grænseoverskridende virkninger.

Se den originale nyhed fra Brønderslev Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen