Ny plan for den fremtidige udvikling i Aalborg

28. maj 2021

Byrådet har den 10. maj 2021 godkendt forslag til Kommuneplanrevision 2021, der sendes i offentlig høring i 10 uger fra den 28. maj til den 6. august 2021.

Revisionen er en totalrevision af hele kommuneplanen, hvor Hovedstruktur og Retningslinjer har gennemgået en fuld revision, og hvor By-, Bydelsplaner og Kommuneplanrammer hovedsagelig blot er blevet opdateret. 

Se forslag til kommuneplanrevision og kom med dine kommentarer. (åbner i nyt vindue)

Fakta

Hovedstruktur 2021 – Fysisk Vision 2035

Aalborg Kommunes Hovedstruktur 2021 – Fysisk Vision 2035 er den overordnede, strategiske og sammenfattende fysiske plan for Aalborg Kommune. Hovedstrukturen afspejler byrådets overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Den giver overblik og kan være indgangen til kommuneplanens mere detaljerede indhold i retningslinjer og rammer.

Revisionen af kommuneplanens hovedstruktur er sket som en opdatering af den gældende hovedstruktur, hvor der bygges videre på tidligere visioner og strategier, der har virket, og samtidig defineres mål og retning, hvor nye temaer kræver indsats. Aalborg DNA, FN’s 17 verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling og rig natur er grundlæggende forudsætninger, der sætter mål og retning for hele Hovedstruktur 2021.

Retningslinjer

Kommuneplanens retningslinjer afspejler de overordnede politiske mål for udviklingen og arealanvendelsen i Aalborg Kommune – både for kommunens bysamfund og det åbne land. Retningslinjerne er bindende for byrådet, der skal virke for kommuneplanens gennemførelse, og de er et udtryk for den interesseafvejning, som byrådet har foretaget for de udvalgte temaer.

Med retningslinjerevisionen er der skabt en bedre sammenhæng mellem målene og visionerne i kommunens hovedstruktur og retningslinjerne. Samtidig har det været intentionen at få foretaget en politisk funderet koordinering og prioritering af retningslinjerne ud fra sammenhængende helhedsvurderinger. Kommuneplanens retningslinjer indeholder konkrete bindende bestemmelser for en række planlovsbestemte temaer, samt temaer udvalgt af Aalborg Kommune. Retningslinjerne omhandler en bred vifte af temaer fx Byroller, Detailhandel, Erhvervslokalisering, Mobilitet, Fare for oversvømmelse, Energiplanlægning, Landskab, Grønt Danmarkskort. Jordbrug og meget mere.

Kommuneplanrammer

Kommuneplanrammer angiver rammerne for indholdet i nye lokalplaner. Kommuneplanrammer gælder for konkrete geografiske områder og definerer, hvad hvert område må anvendes til samt hvor og hvordan områderne kan indrettes og bebygges. I Aalborg Kommune er alle kommuneplanrammer for Aalborgs bydele og for kommunens oplandsbyer forankret i sammenhængende helhedsplaner. Byrådet har stort fokus på at udvikle Byudviklingsplaner sammen med de lokale borgere.

Alle by- og bydelsplaner er konverteret til en ny digital platform med uændret indhold. Samtlige kommuneplanrammer er ligeledes konverteret til den nye platform som udgangspunkt med uændret indhold men med ændrede anvendelsesbestemmelser, der er tilpasset det statslige register Plandata.dk. Indholdet indenfor Aalborg Midtbys afgrænsning er dog opdateret, så det er i overensstemmelse med midtbystrategien “Liv i centrum”, der er godkendt af byrådet.

Miljøvurdering

“Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” indeholder kriterier for hvilke planer, der kræver udarbejdelse af en miljørapport. For at danne et overblik over, om Kommuneplanrevision 2021 kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, er der foretaget en miljøscreening. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.

Resultatet er, at der er udarbejdet en samlet miljørapport for forslag til Kommuneplanrevision 2021. I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes at påvirke miljøet.

 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen