Magistratens Budgetforslag for 2021-2024 – Aalborg Kommune

28. august 2020

Den demografiske udvikling betyder markant flere ældre og små børn i Aalborg Kommune de kommende år. Magistratens Budgetforslag giver et velfærdsløft med nye daginstitutioner, nye plejehjem og skole-investeringer. Der skabes arbejdspladser både i kommunen og i den private sektor. COVID-19 betyder, at antallet af ledige er steget, og derfor skal der nu sættes ekstra ind for at øge jobvæksten med en Jobvækstpakke 2.0. Anlægsbudgettet er historisk højt. Aalborg Kommune vil være i den grønne førertrøje, og det betyder nye klimainvesteringer for 140 mio. kr. over fire år.

 

 

Budgetprocessen har involveret hele Byrådet under budgetdrøftelserne den 25. – 26. august 2020.

Budgetforslaget indebærer, at kommunens serviceudgifter udbygges mere end antallet af nye borgere på ca. 1.900 om året og den ændrede aldersfor-deling. Der bliver flere små børn og ældre – og færre børn i folkeskolen. Alene på den baggrund forøges budgetterne på velfærdsområderne med 48,4 mio. kr.

Den direkte konsekvens af budgettet er en personaleforøgelse på ca. 145 normeringer samt ca. 35 yderligere stillinger via Finansloven – en følge af minimumsnormeringer i daginstitutioner og flere lærere i folkeskolen.  

Budgetforslaget fastholder de nuværende skatteudskrivningsprocenter og udfylder fuldt ud servicerammen for 2021 med serviceudgifter på 9.412 mio. kr. Investeringsniveauet er højt. Der bliver investeret for brutto 675 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. er nye, grønne klimainvesteringer i 2021.

Som noget nyt indeholder budgettet – udover den obligatoriske fire-årige investeringsoversigt for 2021-2024 – en investeringsplan for de efterfølgende fire år fra 2025–2028. Det giver mulighed for en langsigtet prioritering af kommunens anlægsprojekter.

Hovedpunkter fra Budgetforslaget

Flere arbejdspladser med en ny Jobvækstpakke 2.0 og øget indsats på beskæftigelsesområdet

COVID-19 har betydet, at antallet af ledige i Aalborg Kommune siden marts er steget markant. Samtidig har Aalborg Kommune de senere år haft en la-vere jobvækst end de øvrige større byer. Desuden er der som uddannel-sesby hvert år en udfordring med mange højtuddannede ledige. På den kor-te bane er der allerede sat en række initiativer i gang, og det foreslås nu, at der sættes ekstra ind for at øge jobvæksten.

En ny Jobvækstpakke skal på tværs af erhverv og jobområder skabe 725 nye job. Jobvækstpakke 2.0 skal bygge videre på indsatsen fra den første jobvækstpakke og yderligere styrke det i forvejen tætte samspil mellem BusinessAalborg og Jobcenter Aalborg.

COVID-19 har betydet endnu hårdere konkurrence globalt og nationalt om at tiltrække virksomheder og investeringer. Invest in Aalborg styrkes med flere medarbejdere, herunder flere specialister inden for Aalborgs styrkeom-råder IKT og Energi, og gennem styrkelse af samarbejdet med Green Hub Denmark.

Der vil på en række områder blive investeret i at få ledige hurtigere tilbage i job – og evt. andre jobs end før. Den generelle indsats for jobparate styrkes, og den særlige indsats for dimittender videreføres. Endelig skal Aalborg Kommune kendes på, at vi, selv i svære tider, investerer i at gå nye veje, for at sikre, at også ledige med særlige behov kommer i job.

Jobvækstpakke 2.0 forventes at medføre en forøgelse af personalenorme-ringen i niveauet 7 stillinger.

Investeringsplan for udbygning af dagtilbudsområdet

Nye prognoser for børnetallet viser som nævnt en større vækst i årene fremover. Gode dagtilbud til kommunens familier er højt prioriteret i Aalborg Kommune, og derfor skal der nu laves en samlet investeringsplan på dagtil-budsområdet.

På den korte bane er der i budgettet afsat midler til følgende nye institutio-ner

• 0-6 års institution i skoledistriktet Gug, Byplanvejen og Seminarieskolen, der forventes klar i 2022.

• 0-6 års institution i Sdr. Tranders, der også skal dække skoledistriktet Gistrup og Kanalkvarteret, der forventes klar i 2023.

• 0-6 års institution i Klarup, der forventes klar i 2024.

• 3-6 års institution i Frejlev, der forventes klar i 2024.

• 0-2 års institution Nørresundby, der forventes klar i 2025.

På den lidt længere bane afsættes i årene 2026-2028 yderligere 29,4 mio. kr. om året til udbygning af daginstitutionsområdet.

Familier garanteres fortsat dagtilbud

Aalborg Kommune er en kommune med et stigende befolkningstal. Det ses også på børnetallet. Antallet af 0-6-årige stiger forsat. Frem til 2024 forven-tes antallet at stige med over 900 børn svarende til en vækst på 7%. Især blandt de 0-2-årige er en markant stigning. Der afsættes som følge af den demografiske udvikling ekstra 20,3 mio. kr. til børneområdet.

Gode dagtilbud i nærområdet er en vigtig ramme om en tryg opvækst og et godt hverdagsliv for familierne. Derfor afsætter Aalborg Kommune yderlige-re driftsmidler til fem nye institutioner, der bygges som led i at opretholde pasningsgarantien til kommunens forældre.

Flere ressourcer til udsatte på forsorgshjem

Udsatte borgere, der står uden bolig eller er i en situation, hvor de ikke kan opholde sig i hjemmet, kan henvende sig på et forsorgshjem. Uanset hvor i landet de henvender sig, er det borgerens hjemkommune, der har ansvaret for at betale for borgerens ophold, samt ansvaret for at arbejde på at få borgeren videre i egen bolig. Der opleves stigende udgifter til dette. Derfor af-sættes 4,0 mio. kr. til at dække udgifterne. Desuden afsættes 0,5 mio. kr. til at styrke opfølgningen på borgere, der opholder sig i andre kommuner, så de hurtigere kommer videre til egen bolig.

Ny tandklinik i Løvvangsområdet.

Lukningen af Løvvangsskolen betyder, at det er nødvendigt at finde nye lo-kaler til Tandplejen. Der er derfor afsat midler til, at en ny tandklinik indgår i det kommende sundheds-/aktivitetshus i Løvvangsområdet. Klinikken er vigtig i indsatsen for at forebygge ulighed i tandsundheden.

Minimumsnormeringer

Med aftalen om at indføre lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutio-nerne frem mod 2025 er det målet at ansætte mere pædagogisk personale, så der maksimalt er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i børnehaver. Aalborg Kommune fik i 2020 tilført 18,0 mio. kr. til minimums-normeringer, og kommunen forventer at få yderligere 3,6 mio. kr. i 202, så beløbet stiger til 21,6 mio. kr. Der er tale om fortløbende årlige tilskud, som øges frem mod 2025, hvor Aalborg Kommune kan forvente at modtage i alt ca. 57,6 mio. kr. I første omgang er det aftalt, at midlerne fordeles til hver enkelt daginstitution i forhold til deres børnetal, så det ekstra pædagogiske personale kommer alle børn til gode.

Personalemæssige konsekvenser i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Der er forskydninger i personalebehovet i forbindelse med budgetoplægget. Samlet set vurderes det, at personalebehovet i forvaltningen i 2021 vil stige med omkring 70 stillinger. Hovedparten af stigningen (omkring 55 stillinger) skyldes nye normeringer til det voksende børnetal. Herudover investeres der på beskæftigelsesområdet i en række forstærkede indsatser, hvilket medfører en stigning på omkring 20 stillinger (hertil kommer et lignende an-tal stillinger hos eksterne aktører på beskæftigelsesområdet). Omvendt øges det økonomiske råderum gennem en række justeringer af servicetil-bud ved bl.a. sundhedsplejen, fritidscentrene og tandplejen. Dertil kommer reduktioner på grund af en række administrative omlægninger og tilpasnin-ger på bl.a. integrationsområdet og i sekretariaterne. Desuden er der som følge af finanslovsbevillingen ”Minimumsnormeringer i daginstitutioner” en skønnet personalemæssig forøgelse på ca. ni stillinger fra 2020 til 2021.

Børne- og Ungeunivers på Stigsborg

Det er aftalt, at der skal etableres et Børne- og Ungeunivers, der med en central placering på Stigsborg Havnefront vil blive et omdrejningspunkt for familielivet og bylivet i den nye bydel. Den samlede anlægssum udgør 310,6 mio. kr. og omfatter etablering af skole og daginstitution. Der er samtidig afsat samlet set 74,4 mio. kr. fordelt i 2021-2025 til etablering af en hal i tilknytning til Børne- og Ungeuniverset samt til klargøring af byggegrunden, der bl.a. omfatter fundering, kloakforsyning, parkering/afsætningspladser mv.

Den samlede anlægssum udgør dermed 385,0 mio. kr. og er i budgetforsla-get hermed færdigfinansieret. Der er allerede gennemført en visionsproces, der har klarlagt de læringsmæssige, pædagogiske og fysiske rammer for det nye Børne- og Ungeunivers, som bl.a. skal huse elever og medarbejdere fra Skansevejens Skole.

Investering i skoler

Der foreslås gennemført en række store anlægsinvesteringer frem til 2025, der vil være til gavn for mange af Aalborg Kommunes skoleelever. Der blev i 2015 gennemført en gennemgående analyse af de bygningsmæssige rammer for skolerne, der viste et stort behov for modernisering og vedlige-hold. Der er i budgetforslaget skabt rum til gennemførelse af nødvendige projekter på både Sofiendalskolen og Vejgaard Østre Skole.

Samtidig er der også fundet rum til renovering af børnehaven ved Tylstrup Skole og nedtagning af slidte pavilloner ved Gistrup Skole i Fjellerad.

Der er stort fokus på elever med særlige behov, og der er et stort ønske om at etablere nye skoletilbud, der kan rumme og udvikle flere elever med sær-lige behov i den almene undervisning. Der er i budgetforslaget afsat 5 mio. kr. årligt til etablering af sådanne nye skoletilbud.

Aalborg Kommunes eliteidrætsklasser

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,5 mio. kr. årligt herefter for at kunne fastholde det nuværende elev- og klassetal i eliteidrætsklasserne. Eliteidrætsklasserne er et tilbud til talentfulde idrætsudøvere på 7.-9. årgang, så de kan kombinere den obligatoriske skolegang med et idrætsmæssigt fokus for derigennem at udvikle sig inden for deres idrætsgren.

Aalborg som børnevenlig kommune

Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt til et 3-årigt pilotsamarbejde mellem Aalborg Kommune og UNICEF, som skal føre til, at Aalborg Kommune på sigt kan blive anerkendt som Børnevenlig kommune.

Lær for Livet

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2021, 0,4 mio. kr. i 2022 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2023 til projektet Lær for livet, der har til formål at styrke de 9-13-årige børns læring og livsduelighed, så de på sigt kan gennemføre en ungdoms-uddannelse.

Personalemæssige konsekvenser på skoleområdet

Det forventes samlet set, at normeringen på skoleområdet vil blive reduce-ret med ca. 11 fuldtidsstillinger som følge af budgetforslaget for 2021-2024. Der er i de personalemæssige konsekvenser ikke medregnet de ca. 25 eks-tra fuldtidsstillinger, der tilføres Skoleområdet som følge af finanslovsbevil-lingen til ”Flere lærere i folkeskolen”.

Voksen-handicapområdet

Der er de senere år oplevet udgiftspres på voksen-handicapområdet som følge af en nettotilgang af borgere med behov og som følge af, at borgerne har mere komplekse behov. Med budgetforslaget for 2021 tilføres handi-capområdet 10 mio. kr., hvilket betyder et antal flere stillinger internt og eksternt. Derudover er der tilført 3,75 mio. kr. som rammeudvidelse til merud-gifter vedr. tomme særlige pladser i psykiatrien, der finansieres kollektivt af de nordjyske kommuner efter befolkningstal.

Flere ældre borgere

På ældreområdet er der tilført 36 mio. kr. på grund af et stigende antal æl-dre. Tildelingen sikrer, at serviceniveauet på ældreområdet kan fastholdes i takt med, at antallet af ældre med behov for kommunale serviceydelser sti-ger. Derudover er der tilført 2,9 mio. kr. til justering af budgettet på inkontinenshjælpemidler. Demografitildelingen vil betyde ca. 80 nye stillinger på ældreområdet ved kommunale og private leverandører.

Nye plejehjem på vej

Med forslaget til anlægsbudgettet kan den igangværende udbygning og for-nyelse af plejeboligmassen i Aalborg Kommune fortsætte. Udbygningen er nødvendig, fordi der de næste 10 år kommer mange flere borgere over 80 år i Aalborg Kommune. Der sættes konkret gang i erstatningsbyggerier for Uttrupgaard og Annebergcentret og et nyt plejehjem i Frejlev. Derudover påbegyndes planlægning af nye plejehjem i kommuneplanområderne Nord og Aalborg Øst.

Kompetenceudvikling til SOSU-hjælpere

Den fremtidige drift på ældre- og handicapområdet kalder på mere speciali-serede sundhedsfaglige kompetencer. Der gives med budgetforslaget an-satte social- og sundhedshjælpere mulighed for at videreuddanne sig til so-cial- og sundhedsassistenter, mens de opretholder ordinær løn under ud-dannelsen.

AUB-aftalen om ekstraordinær hjælp til elever

KL indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale om ”Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgi-vernes Uddannelsesbidrag)”, som udmønter opsparingen i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). De midler, der tilbageføres til kommunerne, skal bidrage til øget uddannelsesværdi og et styrket kommunalt uddannelsesan-svar bredt på erhvervsuddannelsesområdet. Det bemærkes, at midlerne alene er 2020-midler, men ikke anvendte midler kan overføres til 2021. Aal-borg Kommunes andel er 15,3 mio. kr.

I budget 2020 er der i forvejen budgetteret med at øge antallet af SOSU elever med 70 set i forhold til 2019. Nu øges antallet af nye elever med yderligere 30.

Kultur

Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2021 til renovering af HUSET – dels til forbedret tilgængelighed, dels til indretning af Kompetencecenter for Rytmisk Musik (KORMA) og øvelokaler. Ydermere afsættes der 10 mio. i 2027 og 10 mio. kr. i 2028 til ombygning.

Med budgetforslaget afsættes der 2 mio. kr. i 2021 til for-analyse om gennemførelse af projekt Bymuseum, et projekt som blandt andet omfatter renovering af Aalborg Historiske Museum i Algade.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 i tilskud til renovering af orangutang-anlægget i Aalborg Zoologiske Have.

Desuden afsættes der yderligere 4 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023 til anlæg af Artcenter Spritten og til artcenterets udeareal.

Byrådet har fokus på udfordringer i kulturinstitutioner som følge af COVID-19. Derfor er der i 2020 bevilget 10 mio. kr. til kick-start af kulturinstitutioner.

Fritid

Elitesport Aalborg tilføres 2 mio. kr. i 2020 og frem. Med tilførslen af midler-ne sikres fortsat drift af idrætsklasser og Aalborg Idræts College, ligesom det bliver muligt at realisere en række udviklingstiltag, herunder fokus på udøvertrivsel, idrætspsykologi, ernæring og ikke mindst ”skolemodeller”.

Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2023 til renovering af Aalborg Stadion. I 2021 drejer det sig om udskiftning af sæder, og i 2023 renovering af toiletter og salgsboder.

Der afsættes 1 mio. kr. i 2021 til fortsatte energieffektiviseringer af bygnin-gerne på fritidsområdet.

Sundhed

Med budgetforslaget sker der en tidsmæssig forskydning af projektinveste-ringer i Løvvangen – etablering af sundheds- og lægehus – så projektet kan gennemføres i forlængelse af den igangværende planlægning og lokalplan-proces. Projektet afsluttes i 2023.

Byrådet har fortsat fokus på Sundheds- og Kvartershuse i udvalgte områder i kommunen.

Personalemæssige konsekvenser i Sundheds- og Kulturforvaltningen

Budgetforslaget forventes at medføre en personalemæssig reduktion på tre normeringer.

Myndighedsproduktion

Der er fortsat stor aktivitet i Aalborg Kommune i forhold til planer, byggeri og anvendelsen af byen. Der er ønsker om og ideer til ca. 130 nye lokalplaner, 5.500 byggetilladelser og 10.000 gravetilladelser pr. år, og det vidner om den forsat høje aktivitet. Med budgetforslaget tilføres ressourcer til myndighedsbehandling i By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvalt-ningen, så Aalborg Kommune som myndighed kan imødekomme efterspørgslen fra virksomheder og borgere.

Personalemæssige konsekvenser i By- og Landskabsforvaltningen

De samlede personalemæssige konsekvenser for By- og Landskabsforvalt-ningen af forslaget til driftsbudget anslås til en nettotilgang på to stillinger.

Klima- og grønne investeringer er højt på dagsordenen

Med Magistratens budgetforslag sker der et markant grønt aftryk på de kommende års anlægsinvesteringer i Aalborg Kommune. Der er prioriteret 140 mio. kr. på tværs af forvaltningerne til klimainvesteringer i perioden 2021-2024.

De grønne investeringer retter sig dels mod borgerne i forhold til indsatser som cykelstier, skovrejsning, kystsikring, nye rekreative stier og naturgen-opretningsprojekter og dels mod kommunens egne bygninger, institutioner, biler og maskiner, hvor omstilling til en mere klimavenlig drift er højt prioriteret.

Stigsborg Havnefront

Stigsborg er ved at blive udviklet til en helt ny bydel i Aalborg med ca. 4.000 boliger og 7-8.000 indbyggere over de næste 25-30 år. Boligerne vil primært være leje- og ejerboliger i 4-6 etager samt town houses/rækkehuse i 2-3 etager. Offentlige institutioner såsom skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv (kontorerhverv, cafeer, butikker etc.) vil også få plads i området. Efter at have været mange år undervejs, er realiseringen af etape 1 nu i gang. Pr. 1. maj 2020 er de første 500 boliger i etape 1 under opførelse.

Med budgetforslaget kan anlæg af området begynde at tage form i de kommende år. Der afsættes med budgetforslaget i de næste fire år 40 mio. kr. til kystfremrykning og andre anlæg, der dels skal medvirke til at håndtere forureningen og dels skabe et attraktivt rum ved fjorden.

I perioden skal der også anlægges infrastruktur og herunder ikke mindst en sikker skolevej til det kommende Børne- og Ungeunivers ved Limfjorden. Der er med forslaget afsat 35 mio. kr. i 4-års perioden til dette.

Det tredje store element i dannelse af Stigsborg kvarteret er den kommuna-le park på 15 ha. En park, der i høj grad er præget af en naturlig karakter med god biodiversitet, hvor opbygning af forskellige naturtyper og beplant-ningssammensætninger vil blive et af parkens hovedtræk. Stigsparkens arealer ønskes yderligere disponeret, så de kan fungere som et læringsrum og udearealer for Børne- og Ungeuniverset. I perioden 2020-24 er der afsat 50 mio. kr. til Stigsparken.

Cyklisme – investeringer og cykelpolitik

I Aalborg Kommune er der en langsigtet plan for udviklingen af fremtidens mobilitet kaldet ”Mobilitet 2040”. Fremtidens mobilitet skal være sikker, tryg og bæredygtig, og et de centrale mål er, at 50% af turene i 2040 skal ske ved cykel eller gang set over hele kommunen.

Budgetforslaget skaber mulighed for investering i cykelstier i form af super-cykelsti fra Nytorv til Universitetshospitalet, Langdyssen i Svenstrup (cykel-bane i den ene side, cykel-/gangsti i den anden) og enkeltrettet cykelsti fra Gistrup til Universitetshospitalet.

PlusBus2

I foråret 2020 er der udarbejdet en indledende rapport om muligheden for at etablere en PlusBus2 på strækningen fra Svenstrup og over fjorden mod Vodskov. I budgetforslaget afsættes midler til at indlede en egentlig for-analyse af projektet, der kan beskrive mulige løsninger og give Byrådet mu-lighed for at drøfte, hvordan projektet søges realiseret.

Kollektiv trafik

Med henblik på at opretholde det eksisterende serviceniveau for busdriften tilføres 11,277 mio. kr. Der afsættes 0,8 mio. kr. i 2021 og frem til at styrke den kollektive trafik i den nordøstlige del af kommunen.

Ny cykel- og gangbro over Limfjorden

Byrådet i Aalborg ønsker at tilkendegive, at man er sindet at medvirke til finansieringen af en cykel- og gangbro over Limfjorden mellem Aalborg C og Stigsborg. Der kan medfinansieres med op til 100 mio. kr. til det projekt, der er beskrevet via forstudier af Gehl Arcitects og NIRAS. Forstudier, der er støttet af Realdania. Projektet har en anlægssum på op til 400 mio. kr. og udover Aalborg Kommune bidrager Stigsborg P/S med 100 mio. kr. Den resterende finansiering søges finansieret ved fonde. Projektet vil indgå i Aal-borg Kommunes investeringsplan i perioden fra 2025 og frem.

Vandløbsregulativer

Aalborg Kommune skal have ekstra fokus på at revidere naturvandløb, som er en del af kommunens 278 vandløbsregulativer. Arbejdet er allerede i gang, men for at fremme processen bliver der yderligere afsat 650.000 kr. til opgaven i 2021 og 2022 – 550.000 kr. i 2023 og 150.000 kr. i 2024. Naturvandløb Skovåen får første prioritet.

Udskiftning af rør i offentlige vandløb

I Aalborg Kommune er der ca. 45 km. rørlagte offentlige vandløb. Mange rørlagte vandløb er over 60 år gamle, og der afsættes budget fra 2024 til, at de rørlagte vandløb kan blive gennemgået, og der kan udarbejdes en renoveringsplan.

En mere detaljeret beskrivelse af budgetforslagets konsekvenser for de enkelte udvalgsområder kan læses i referatet.

 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top