Ny Forvaltningsstruktur Aak

Aalborg Kommune styrker sammenhængen – Aalborg Kommune

16. marts 2021

Aalborg Kommune har taget hul på at justere sin forvaltningsstruktur, og det skal være med til at styrke sammenhængen for borgerne og klæde kommunen bedre på til at løse fremtidens krav til eksempelvis grøn omstilling.

De politiske partier, (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre) har i dag aftalt at arbejde videre med at justere kommunens forvaltningsstruktur, og går nu i gang med at involvere medarbejderne i tankerne. 

”Vi er en kommune, der hele tiden bestræber os på at have den organisering, der bedst muligt understøtter den service, borgerne og virksomhederne har brug for. Samtidig betyder udviklingen indenfor nogle af serviceområderne, at det giver mening, at vi flytter nogle afdelinger tættere sammen, så det bliver lettere at samarbejde og videndele”, siger Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune.

Det betyder eksempelvis, at kommunen samler de store serviceområder vedrørende børn og unge i én forvaltning, Børne og Ungeforvaltningen, og dermed flytter skoler, dagplejere, vuggestuer og daginstitutioner sammen. Det skal være med til at skabe endnu bedre overgange for børnene, når de skifter fra fx børnehave til skole.

Nogle områder er der ønske om at analysere nærmere, før der kan tages stilling til den bedste organisering, eksempelvis organiseringen af voksen-handicapområdet.

Helhed giver bedre sundhed

For yderligere at kunne styrke borgernes sundhed og give en bedre helhed for borgerne bliver Tandplejen en del af Sundheds- og Kulturforvaltningen, mens den træning, der hører under sundhedsloven, flyttes fra Ældre og Handicapforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen. 

Grøn omstilling har stor fokus

”Den grønne omstilling har meget stor politisk bevågenhed, og i Aalborg Kommune har vi meget ambitiøse mål for klima og bæredygtighed. Det skal vores organisering understøtte, og derfor samler vi AAK Bygninger, Kollektiv Trafik og Kørselskontoret med Miljø og Energiforvaltningen, der skifter navn til Klima og Miljøforvaltningen”, forklarer Thomas Kastrup-Larsen.

Samtidig er kommunen i gang med en grøn omstilling indenfor hele forsyningsområdet, og derfor forenes Vand- og Energiselskaberne til ét samlet selskab.

”Det er vigtigt at understrege, at der med hele justeringen ikke er tale om en spareøvelse. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for, at medarbejderne kan arbejde tæt sammen om opgaverne, så borgerne får en endnu bedre service, og oplever, at kommunen arbejder smidigt og sammenhængende”.

Sidst, der i større stil blev forandret på forvaltningsstrukturen i Aalborg Kommune, var i forbindelse med kommunalreformen i 2007.

Medarbejderne bliver involveret

”Vi ønsker en høj grad af involvering, gennemsigtighed og dialog i processen, og går derfor nu i gang med at inddrage vores medarbejderudvalg, så vi kan få en god drøftelse af, hvordan vi fortsat sikrer en godt arbejds- og samarbejdsmiljø i den justerede organisering, slutter Thomas Kastrup-Larsen.

Beslutningsforslaget til den justerede forvaltningsstruktur bliver behandlet i Magistraten i begyndelsen af maj. Derefter er en høringsperiode med involvering af medarbejderne forud for byrådets endelige beslutning sidst i juni. Det er planen, at den ændrede struktur kan træde i kraft den 1. januar 2022.

Hvordan bliver den videre proces

Den 22. marts 2021 behandler Magistraten sagen om rammer og proces for justering af Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur. 

Derefter igangsætter vi en administrativ proces, der skal omsætte ovenstående, politiske beslutninger til et konkret beslutningsforslag vedr. ”Ændring af forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022”.

Ansvaret for den administrative proces bliver forankret i Direktørgruppen og vil blive gennemført ved hjælp af kommunens tværgående, strategiske grupper og ved etablering af arbejdsgrupper med deltagelse af blandt andet medarbejderrepræsentanter.

Beslutningsforslaget til ny forvaltningsstruktur skal behandles i Magistraten i starten af maj måned. Derefter vil der være en høringsperiode, og drøftelse i HMU, forud for byrådets behandling af sagen i slutningen af juni måned.

Involvering af MED-systemet i processen

Under hensyntagen til Aalborg Kommunes MED-aftale, kommunens personalepolitik, og i særdeleshed delpolitikken vedrørende forandringer, tilstræbes der i processen en høj grad af involvering, gennemsigtighed, og kommunikation.

MED-aftalen fastlægger, at MED-udvalg, før der træffes beslutning, drøfter relevante forhold i ændringerne og vurderer ændringernes betydning for arbejdsforhold, personaleforhold, samarbejde og arbejdsmiljø. Aftalen beskriver desuden, at disse drøftelser skal foregå i de MED-udvalg, som korresponderer med det niveau, hvor beslutningen træffes – i dette tilfælde HovedMED. Det vil i denne proces dog være relevant, at drøftelsen i HMU sker med inddragelse relevante MED-udvalg.

Aalborg Kommunes delpolitik om forandringer fastlægger, at en god proces forudsætter et tydeligt formål og at de, som berøres af forandringen, informeres grundigt og involveres i arbejdet med at forberede og gennemføre forandringen. I den kommende proces vil der derfor ske involvering af medarbejderrepræsentanter i de faglige arbejdsgrupper, der nedsættes.

HovedMED og ForvaltningsMED i de syv forvaltninger vil desuden løbende blive orienteret igennem hele processen.

De nærmere rammer for MED-involvering, under hensyntagen til MED-aftale og delpolitik om forandring, drøftes i HovedMED.

Fakta om justeringen af forvaltningerne:

Der er politisk enighed om, at Aalborg Kommunes forvaltningsstruktur pr. 1. januar 2022 skal:

– Fortsat bestå af syv forvaltninger

– Understøtte tætte samarbejdsområder i kommunen og skabe et styrket samarbejde internt

– Tilstræbe at økonomisk ansvar, kompetencer og incitamenter følges ad

– Konsolidere selskabsstrukturen på forsyningsområdet

Derudover ligger der fire hovedtendenser i forslaget:

– Et ønske om et klart fokus på grøn omstilling

– Et ønske om at samle børn og unge området fra 0 -18 år i en forvaltning, der i videst muligt omfang skal varetage området

– Et ønske om at styrke Sundheds- og Kulturforvaltningen, da Aalborg Kommune forudser en sundhedsreform og et stort fokus på området i fremtiden

– Et tydeligere fokus på beskæftigelse og at få folk i arbejde i Aalborg Kommune

Forvaltninger, der ændrer navn

 • Skoleforvaltningen ændrer navn til Børne- og Ungeforvaltningen
 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ændrer navn til Beskæftigelses- og Socialforvaltningen
 • Miljø- og Energiforvaltningen ændrer navn til Klima- og Miljøforvaltningen
 • Ældre- og Handicapforvaltningen ændrer navn til Ældre- og Omsorgsforvaltningen

Afdelinger, der flytter sammen

 • Dagtilbudsområdet for så vidt angår: Dagplejen, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner, selvejende institutioner, specialbørnehaver (herunder Birken), samt det private pasningsområde flytter til en kommende Børne- og Ungeforvaltning
 • Aak Bygninger flytter fra Borgmesterens Forvaltning til den kommende Klima- og Miljøforvaltning
 • Kollektiv trafik flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til den kommende Klima- og Miljøforvaltning
 • Kørselskontoret flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til den kommende Klima- og Miljøforvaltning
 • Våd natur flytter fra Miljø og Energiforvaltningen til By- og Landskabsforvaltningen
 • Træningsenhedens træning efter sundhedsloven flytter fra Ældre og Handicapforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Tandplejen flytter fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen til Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning flytte fra Skoleforvaltningen til den kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning
 • Betjeningen af Handicaprådet, Integrationsrådet og Ligestillingsudvalget flytter til de forvaltninger, der har driften af området
 • Forebyggende medarbejdere fra Sundheds- og Kulturforvaltningen flytter til den kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning
 • Landdistriktsområdet, inkl. betjening af samråd flytter fra Sundheds- og Kulturforvaltningen til By- og Landsskabsforvaltningen
 • Klima- og Miljøforvaltningen får ansvar for tværgående politikformulering, der skal fremme og understøtte den grønne omstilling i alle forvaltninger
 • Der gennemføres en konsolidering af Aalborg Forsyning

 Derudover er det ønsket, at der bliver udarbejdet nærmere beskrivelser af følgende områder, der ligeledes skal indgå i justeringen af den nuværende forvaltningsstruktur:

 • Muligheden for at fritidscentre, forebyggende indsatser og understøttende funktioner i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Ungdomsskolens ungdomsklubber i Skoleforvaltningen kan samles i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning undersøges
 • Samling af myndighedsopgaverne for Voksen-handicapområdet i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning, samt en ny opdeling af voksen-handicapområdet, hvor tilbud og indsatser med et udviklingsperspektiv placeres i en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning, mens tilbud og indsatser med et pleje-/omsorgsperspektiv placeres i en kommende Ældre- og Omsorgsforvaltning. I tilknytning hertil afklares den forvaltningsmæssige placering af Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation (VUK)
 • Sundhedsplejen i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen mulige placering i enten en kommende Beskæftigelses- og Socialforvaltning eller Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Borgerservice i Borgmesterens Forvaltning mulige placering i Sundheds- og Kulturforvaltningen undersøges
 • Den forvaltningsmæssige betjening af Uddannelsesrådet skal afklares

 Endelig er det aftalt, at der i oplægget til justeret forvaltningsstruktur, indarbejdes en reduktion af antallet af stående udvalg, idet der ikke længere er krav om, at kommunen har et særskilt beskæftigelsesudvalg.

Nye udvalgs- og forvaltningsnavne:

I nedenstående organisationsdiagram er vist de nye betegnelser på de syv forvaltninger, som følge af de aftalte justeringer af forvaltningsstrukturen.

Ny Forvaltningsstruktur Aak

 

 

Se den originale nyhed fra Aalborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen