Søby Havn, Havnen 6, 5985 Søby, Ærø

Søby Havn, Havnen 6, 5985 Søby, Ærø

Svendborg Kommune meddeler d. 7. juli 2021 VVM-tilladelse for udvidelse af den del af Søby Havn, der foregår på land.

Forud VVM-tilladelsen har Ærø Kommune i januar 2021 vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 samt lokalplan nr. 19-13.

I henhold til det forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommune er Svendborg Kommune myndighed for miljøvurderingen af projektet på land. Trafikstyrelsen er myndighed for erhvervshavnen på søterritoriet, og Kystdirektoratet er myndighed for lystbådehavnen, og det mindre kystområde, der opfyldes øst for havneområdet. Ærø Kommune er myndighed for planerne og miljøvurderingen af planerne.

Alle myndigheder har udarbejdet en samlet VVM-redegørelse og Miljørapport for vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). Svendborg Kommunes VVM-tilladelse er udarbejdet med udgangspunkt i den gennemførte VVM-redegørelse og de offentlige høringer.

Svendborg Kommune har vurderet, at udvidelsen af Søby Havn for landdelen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Miljøpåvirkningen omfatter primært en undersøgelse af mulige påvirkninger af landskabet og de omkringboende i form af blandt andet støj.

I forhold til landskab er der lagt vægt på, at landskabspåvirkningen er mindre i anlægsfasen. I driftsfasen vil der være tale om kortvarige påvirkninger, når større skibe lægger til kaj, og en mindre permanent påvirkning i forhold til, at havnens udtryk som et teknisk anlæg, øges. Det er vurderet, at der ikke er behov for særlige vilkår til begrænsning af den landskabelige påvirkning.

Der er i miljøvurderingen forudsat en række tiltag, som skal begrænse påvirkningen fra støj både i anlægs- og driftsfasen. Eksempelvis må nedramning/vibrering af spuns kun foregå på hverdage i perioden fra kl. 07.00-18.00 – og de omkringboende skal orienteres forud for arbejdet. I driftsfasen er aktiviteten på laste- og lossekajen begrænset til at foregå 12 gange årligt i perioden fra kl. 07.00-22.00. Der er i VVM-tilladelsen fastsat vilkår, der sikrer kontrol af disse driftsbegrænsninger.

Endelig er der fastsat vilkår i forhold til eventuelle støvgener, udarbejdelse af en beredskabsplan til forebyggelse og håndtering af uheld og, at der forud for anlægsarbejde, der kan give anledning til en grundvandssænkning, skal udarbejdes en plan for monitering og overvågning af grundvandsstanden og en eventuel forurening.

VVM-tilladelsen med VVM-redegørelse, et ikke teknisk resumé og en sammenfattende redegørelse for planerne, der indeholder en oversigt over indkomne høringssvar fra den anden offentlige høring er vedlagt til offentlighedens orientering.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, enhver med en individuel, væsentlig interesse i sagen samt forskellige myndigheder, foreninger og organisationer. Klagenævnet afgør, hvem der er klageberettiget.

Klagen sendes via Klageportalen på følgende link: https://kpo.naevneneshus.dk/., hvor der logges på typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når der indgives en klage, skal der betales et gebyr. Gebyret er på ca. 900 kr. for privatpersoner og ca. 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales i klageportalen og tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen og i visse andre tilfælde. For mere information, se Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke er indsendt gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentligt annonceret. Afgørelsen er offentliggjort digitalt d. 7. juli 2021 og i Ærø Ugeavis d. 13. juli 2021. Klagefristen er dermed onsdag d. 4. august 2021 for parter, foreninger og organisationer, der orienteres direkte. For øvrige, som klagenævnet vurderer, er klageberettigede, er klagefristen d. 10. august 2021.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen