Planlægning for tre nye vindmøller og mere end 100 hektar solceller på vej

Efter en indledende runde med kommentarer og forslag fra berørte borgere og andre interessenter har kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune nu besluttet at igangsætte den officielle planlægning for to vedvarende energianlæg: et solcelleanlæg mellem Gudbjerg og Lakkendrup samt et hybridanlæg med både vindmøller og solceller ved Høje Dong.

At energikrisen har sat fart på den grønne omstilling i kommunerne, mærker man også i Svendborg Kommune. Kommunalbestyrelsen besluttede således tirsdag at igangsætte planlægning for to nye vedvarende energianlæg.

Det ene er et solcelleanlæg på op til 60 hektar i tilknytning til to eksisterende vindmøller mellem Gudbjerg og Lakkendrup. Det andet er et hybridanlæg bestående af tre vindmøller på ca. 150 meter og op til 50 hektar solceller ved Høje Dong i et område øst for Svendborgmotorvejen, hvor der i dag er et husdyrbrug og højspændingsledninger.

Samlet set vil de to projekter have en årlig energiproduktion svarende til 30.000-35.000 husstandes elforbrug. Dermed udgør de – både hver for sig og til sammen – et stort bidrag for at nå Svendborg Kommunes klimamål.   

”Det er helt afgørende, at vi får langt mere vedvarende energi – især for klimaet, men også for vores uafhængighed af gas fra Rusland og andre stater, vi heller ikke har lyst til at lade os diktere af.  Når det er sagt, er det kun rimeligt, at de borgere og lokalsamfund, der skal have anlæggene i baghaven, også får mulighed for at få del i gevinsterne. Det ser ud til at blive tilfældet her, og derfor er jeg meget optimistisk i forhold til det videre forløb,” udtaler formand for Teknik- og Miljøudvalget Jesper Kiel.

Udover at enhver opstiller af solcelleanlæg og vindmøller skal indbetale til en kommunal grøn pulje, hvorfra borgere og foreninger kan søge midler til gavn for de nærmeste naboer eller lokalområdet, er der i begge projekter netop lagt op til, at der skal udbydes op til 40 procent medejerskab til lokale borgere, forsyningsvirksomheder og andre virksomheder.

Tidlig inddragelse af borgere skal kvalificere planerne 

Kommunalbestyrelsens beslutning sker på baggrund af en såkaldt foroffentlighedsfase, der har foregået  i april og maj 2023.

I den forbindelse har der været afholdt borgermøder i henholdsvis Gudbjerg og Kirkeby, hvor godt og vel 250 borgere samlet set har deltaget og stillet spørgsmål til både kommunen og opstillerne bag de to projekter. 

Desuden har der været en indledende offentlig høring, hvor kommunen har opfordret borgere, interesseorganisationer og andre interesserede til at bidrage med kommentarer, forslag og idéer til projektet på et tidligt tidspunkt i processen.

”Vi har tidligt i processen spurgt borgere og andre interesserede, hvad de gør sig af overvejelser. Det gør vi for bedre at kunne imødekomme den bekymring, der måtte være. Det er alt andet lige lettere at ændre på et projekt, før de konkrete planer ligger der. For eksempel kan vi nu få belyst nogle bestemte forhold ordentligt i en miljøvurdering eller gå i dialog med opstillerne om at lave højere beplantningsbælter end ellers, naturstier og andre tiltag, som borgerne selv har foreslået,” udtaler formand for Plan- og Lokalsamfundsudvalget Arne Ebsen. 

Svendborg Kommune har modtaget i alt 21 høringssvar fra borgere, myndigheder, interesseorganisationer og virksomheder om hybridanlægget ved Høje Dong. Høringssvarene omhandler blandt andet bekymringer om gener ved støj, skyggekast, værditab, højden på vindmøllerne samt den landskabelige påvirkning. Desuden er der opfordringer til at indarbejde rekreative og naturgenoprettende tiltag.  

For solcelleanlægget mellem Gudbjerg og Lakkendrup har Svendborg Kommune modtaget 16 høringssvar, primært fra borgere, der bor syd for projektområdet. Et af høringssvarene er fra Lakkendrup Bylaug og har 25 medunderskrivere. Høringssvarene omhandler blandt andet projektarealets faldende terræn mod Sortemosen og Lakkendrup, hvorfra anlægget altså vil være mere synligt, end det vil være fra Gudbjerg. Desuden kommer høringssvarene omkring emner som værditab, støj, håndtering af overfladevand, PFAS i solceller, refleksion samt påvirkning af natur.

Næste skridt

Med kommunalbestyrelsens beslutning kan kommunen nu begynde udarbejdelsen af forslag til lokalplaner, kommuneplantillæg og miljøvurdering.

I den kommende planlægning skal en lang række faktorer undersøges, bl.a. på baggrund af den indledende høring. For eksempel skal det undersøges, om der skal etableres et endnu højere beplantningsbælte syd for projektområdet ved Lakkendrup, end der i første omgang er lagt op til. Desuden vil en række temaer fra høringssvarene blive undersøgt i miljøvurderingen, herunder trafik, den landskabelige påvirkning, påvirkning af natur lys, skyggekast og støj.

Svendborg Kommune vil  derfor i samarbejde med opstiller også i slutningen af august 2023 invitere naboer, lokale foreninger og interesserede ud i projektområderne til dialog og drøftelse om, hvilke af de indkomne forslag og idéer der kan og skal samtænkes og indarbejdes i projekterne, herunder rekreative muligheder, biodiversitetsfremmende tiltag, skærmende beplantning med mere.

Når forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøvurderingen er klar, skal de i offentlig høring, hvor borgere, myndigheder og andre interesserede vil kunne kommentere de konkrete planer og miljøvurderinger.  I den forbindelse vil der også blive afholdt et borgermøde. Først derefter skal kommunalbestyrelsen endelig vedtage planerne og give tilladelse til projekterne. 

Processen fra igangsættelse af planlægning til endelig vedtagelse forventes at tage ca. 12-15 måneder.

Baggrund  

Svendborg Kommune gennemførte fra maj 2022 til og med januar 2023 to åbne ansøgningsrunder for større solcelleanlæg og vindmøller, hvor alle har kunnet indsende ansøgninger.

Kommunen modtog ansøgninger om cirka 700 hektar solenergi og 11 vindmøller.

Efterfølgende blev der afholdt et borgermøde med over 200 deltagere, hvor de indkomne ansøgninger blev præsenteret, og borgere og andre interesserede kunne gå i dialog med både politikere og opstillere om projekterne såvel som processen.

Derefter har kommunens administration gennemgået alle ansøgninger og vurderet dem ud fra en række kriterier, herunder mulighed for indpasning i omgivelserne og landskabet, naturbeskyttelsesinteresser, afstand til naboer mv. 

Ud af alle ansøgningerne valgte kommunalbestyrelsen at give grønt lys til en videre proces for tre projekter, heriblandt hybridanlægget ved Høje Dong og solcelleanlægget ved Gudbjerg-Lakkendrup, der til sammen holder sig inden for rammen af, hvor meget vedvarende energi der skal etableres frem mod 2030.

Rammen lyder på 145 hektar solceller og seks større vindmøller – et niveau, der blev besluttet enstemmigt af Kommunalbestyrelsen ved udgangen af 2022 som et led i at realisere Svendborg Kommunes mål om en 100 procent vedvarende energiforsyning i 2040 og klimaneutralitet senest i 2050.

Sæt kryds i kalenderen

Nærmere information om de to gåture med dialog i projektområderne følger til august, men sæt allerede nu kryds i kalenderen:

  • Høje Dong: den 30. august kl. 16.30-18.00
  • Gudbjerg og Lakkendrup ved Højlundsvej: den 28. august kl. 16.30-18.30

Alle er velkomne.

 

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top