Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - 2033

Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 – 2033

Byrådet har d. 31.08.2021 endelig vedtaget den nye Kommuneplan 2021 – 2033.

Kommuneplan 2021 – 2033 kan læses her

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring fra d. 6. januar til og med den 3. marts 2021.

Svendborg Kommune fik i høringsperioden bemærkninger og indsigelser, som medførte en tilpasning af Kommuneplan 2021 – 2033, samt behov for en fornyet høring.

Byrådet godkendte og offentliggjorde den 27. april 2021 det revideret forslag til Kommuneplan 2021 – 2033, samt en fornyet høringsperiode, til og med den 24. juni 2021.

Den offentlige høring har skabt en god og aktiv debat, og afkastet mange høringssvar, fra både myndigheder, organisationer, foreninger og borgere.

 I forbindelse med behandlingen har Byrådet fået fremlagt samtlige høringssvar. Du finder behandlingen af de enkelte høringssvar i hvidbogen til den politiske behandling, som er vedhæftet nedenfor. Vedhæftet finder du ligeledes dagsordenpunkt og protokol fra Byrådets behandling.

Læs mere om den politiske proces her, hvor du også finder høringsvarene i deres fulde længde.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for Byrådets planlægning og administrationens arbejde.

Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgeplanen i hovedstrukturen. Byrådet kan også udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse. Større bygge- og anlægsprojekter vil kræve lokalplan, byggetilladelse mm for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør grundlaget for den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58. Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via klageportalen. Klageportalen finder du her eller via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. Klagefrist Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Opsættende virkning En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. Hvem kan klage Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget og kan klage over afgørelsen.

Det er Planklagenævnet som i sidste ende afgør spørgsmål om klageberettigelse. Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og repræsentere mindst 100 medlemmer. Domstolsprøvelse Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen