Nyt boligområde øst for Gemalvej, Kirkeby

Baggrund for indkaldelse af idéer og forslag

Kommunalbestyrelsen ønsker at tilføre Kirkeby nye og attraktive bygge-grunde til boliger. Kommunen har over længere tid arbejdet på at mulig-gøre nye byggegrunde, og i det arbejde har det vist sig, at de udlagte om-råder ikke var egnet.
Der er i mellemtiden peget på et areal øst for Gemalvej, som vurderes eg-net. Arealet er i kommuneplanen udlagt til landzone, hvorfor det er nød-vendigt at udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som muliggør at area-let må anvendes til boliger.

Den lilla markering viser hvor Svendborg Kommune ønsker at udpege til nyt boligområde

Den 15. september 2021 blev der holdt borgermøde i Kirkeby, for at drøfte en mulig udvikling af området øst for Gemalvej til boliger. På mødet blev der af de fremmødte udarbejdet forskellige forslag til hvordan et kommende boligområde kan indrettes. På mødet var der en generel posi-tiv opbakning til at Svendborg Kommune skulle gå videre med idéen om et nyt boligområde øst for Gemalvej
På baggrund af de idéer, som fremkom på mødet har Svendborg Kom-mune lavet et udkast til illustrationsplan af et kommende boligområde – se bilag 1, foreløbig illustrationsplan. Svendborg Kommune indkalder nu til yderligere idéer og forslag til kommuneplantillægget og udkastet til illu-strationsplanen af det nye boligområde fra alle som er interesseret i at på-virke planlægningen.

 

Områdets nuværende anvendelse og status i kommuneplanen

Området er i Kommuneplan 2021-2033 udlagt til landzone og anvendes i dag til landbrugsarealer i omdrift.

På kortet ses eksisterende kommuneplanrammer. Områder som ikke er omfattet af et far-vet felt, er landzonearealer.

Svendborg Kommunes idé til udvikling af området

Svendborg Kommune Ønsker at udpege det lilla område øst for Gemalvej til boligområde.

Den lilla markering viser hvor Svendborg Kommune ønsker at udpege til nyt boligområde
 

Svendborg Kommune foreslår at de bygningsregulerende bestemmelser fastsættes til:
Anvendelse generelt: Boligområde
Specifik anvendelse: Åben-lav boligbebyggelse samt tæt-lav boligbe-byggelse
Fremtidig zonestatus: Fremtidig byzone
Bebyggelsesprocent: 30% for åben-lav boligbebyggelse og 45% for tæt-lav boligbebyggelse
Maks. antal etager: 2
Maks- bygningshøjde: 8,5 m
Særlige bestemmelser: Mod syd og vest skal der være et grønt bælte, således at der bliver en afstand til de eksisterende boliger.
Der må udarbejdes en rammelokalplan for hele rammen, sådan at det er muligt at etablere et fælles regnvandsbassin, der forsynes af hele ramme-området, samtidig med at første etape realiseres.
 

Rækkefølgeplan

Svendborg Kommune foreslår at området udpeges til henholdsvis en rækkefølge 1 og 2. Det for at sikre at område 1 udbygges og færdiggøres førend område 2 påbegyndes. Det vil samtidig sikre princippet om at bygge indefra og ud.

Forslag til hvordan området inddeles i en rækkefølge 1 og 2

Kommuneplan 2021-2033 har følgende retningslinje ”Såfremt den eksi-sterende rummelighed er stor nok, kan der kun udlægges nye arealer til byvækst, hvis der samtidig udtages et andet areal af omtrent samme stør-relse”. I overensstemmelsen med retningslinjen ønsker Svendborg Kom-mune samtidig at ændre anvendelsen på kommuneplanramme 09.03.B.676. Området er i dag udlagt til boligformål og vil for fremtiden kun kunne anvendes til landbrugsformål. Området har vist sig ikke at være egent til bebyggelse.

På kortet ses det nye boligområde med lilla og det røde rammeområde 09.03.B.676 mod sydøst samt en del af det røde rammeområde 09.03.B.794 mod vest som fremadrettet kun kan anvendes til landbrugsformål.

 

Den videre proces

Hvis det skal være muligt at etablere boliger øst for Gemalvej, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg som muliggør dette. Idéer og forslag, der fremsendes, vil indgå i det videre planlægningsarbejde.
Sideløbende med udarbejdelsen af kommuneplantillægget, skal der udar-bejdes en lokalplan, som mere detaljeret fastlægger bestemmelser for be-byggelsens udformning, placering af fælles opholdsarealer, vejadgang mm..
Har du idéer og forslag til planlægningen?
Vi modtager gerne alle dine idéer og forslag vedrørende den foreslåede ændring af kommuneplanen.
 

Det kan f.eks. være idéer og forslag som omhandler:
• Er det den rigtige placering af et nye boligområde i Kirkeby?
• Skal det være muligt både at bygge parcelhuse og rækkehuse?

 

Vi skal modtage dine ideer og forslag senest den 19. januar 2022.
 

Eventuelle spørgsmål til forslaget kan rettes til:
Planlægger Henrik Nonnegård, tlf. 51545824
 

Høringsperioden for ideer og forslag er i perioden fra den 5. januar til og med den 19. januar 2022.
Send dine idéer og forslag til:
Brev: Plan og Udvikling, Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg
Eller
E-mail: plan@svendborg.dk
 

Indkaldelse af ideer og forslag er elektronisk tilgængeligt på: https://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser og på plandata.dk
Indsendte idéer og forslag vil blive offentliggjort og forelagt Kommunalbe-styrelsen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af forsalg til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen