Lovliggørelse ved Ydunshave

Lovliggørelse ved Ydunshave

KommuneNyheder - Lovliggørelse ved Ydunshave
KommuneNyheder - Lovliggørelse ved Ydunshave

Offentlig høring af forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 

Plan- og Lokalsamfundsudvalget har d. 8. marts besluttet, at forslag til lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566 skal udsendes i offentlig høring.

Lokalplanen skal sikre, at de nuværende udstykninger og opførte boliger kan lovliggøres samt sikre, at der udlægges et område til fælles friareal til gavn for hele boligområdet.

Lokalplanforslaget kan ses i en digital udgave her (link: Lokalplantillæg nr. 1 til lokalplan 566), som bilag nederst på siden, på Plandata (link: planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk) eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Høring

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 11 marts til og med d. 6. maj 2022.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

plan@svendborg.dk 

Plan og Udvikling, Frederiksø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg

Alle indkomne høringssvar indgår i Plan- og Lokalsamfundsudvalgets endelige behandling af planen. 

Vi gør opmærksom på, at dine eventuelle bemærkninger vil være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, og at de derfor vil kunne læses af andre.

Om lokalplanen

Lokalplanen skal sikre, at de nuværende udstykninger og opførte boliger kan lovliggøres samt sikre, at der udlægges et område til fælles friareal til gavn for hele boligområdet.

Lokalplantillæggets område vil fortsat udlægge området for den nordlige del af Ydunshave til fritliggende parcelhuse. Delområderne A3 og A4 fastholdes dermed mens deres afgrænsning tilpasses de gennemførte udstykninger.

En grøn kile, delområde F2, vil også fortsat skære sig igennem, men med et ændret forløb og med et mindre areal end vist i lokalplan 566 på Kortbilag 2.

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet (link til: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 8. april 2022.

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.   

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte planlægger Rolf Gerster på tlf. 2479 3291 eller på e-mail rolf.gerster@svendborg.dk

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen