Høring af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ud for Sundbrovej 111 (5700)

Høring af ansøgning om tilladelse til kystbeskyttelse ud for Sundbrovej 111 (5700)

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse på matr. nr. 8a Lundby By, Landet belligende Sundbrovej 111, 5700 Svendborg.

Der ansøges om tilladelse til skråningsbeskyttelse.
 

Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 1376 af 21/06/2021).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt finder sted i Natura2000-område nr. 127, Sydfynske Øhav (H111 og F71).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 1. februar 2022 til natur@svendborg.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen