Høring af ansøgning om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ud for Troense Strandvej 72 (5700)

Høring af ansøgning om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ud for Troense Strandvej 72 (5700)

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ved stenkastning ud for matr. nr. 4c Troense By, Bregninge beliggende ud for Troense Strandvej 72, 5700 Svendborg.

Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) i henhold til bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr 244 af 22/02/2021).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ligger 2,8 km fra nærmeste Natura 2000-område nr. 242 Thurø Rev (H242).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest fredag den 23. april 2021 til natur@svendborg.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen