Høring af ansøgning af kystbeskyttelse syd for Vemmenæs, Tåsinge

Svendborg Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til ny kystbeskyttelse ved skråningsbeskyttelse samt lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse ved skråningsbeskyttelse på matr. nr. 2g, 6d og 25 Bjerreby By, Bjerreby i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune behandler ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse i henhold til kystbeskyttelsesloven § 3, stk. 1 (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi skal i forbindelse med sagsbehandlingen vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår anlæg og udvidelse af havne og kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi skal samtidig afgøre, om projektet kræver en vurdering af virkningen på miljøet (VVM)i henhold til bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (BEK nr. 913 af 30/08/2019).

Inden vi træffer afgørelse i sagen, skal vi bede om jeres bemærkninger til det ansøgte.

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt finder sted i Natura2000-område nr. 127, Sydfynske Øhav (H111 og F71).

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt senest den 16. december 2020 til natur@svendborg.dk.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen