Fornyet offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021 - 2033

Fornyet offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021 – 2033

Forslag til Kommuneplanen 2021-2033 offentliggøres på ny den 29. april 2021 og er i offentlig høring i 8 uger. Høringsperioden finder sted fra d. 29. april 2021 til 24. juni 2021.

I den første høringsperiode gjorde staten indsigelse imod kommuneplanforslaget, da de nationale interesser ikke var tilgodeset i forhold arealreservationer til transport- og logistikvirksomheder med en motorvejsnær placering.
Svendborg Byråd besluttede et nyt udlæg til transport og logistikvirksomhed samt andre ændringer på baggrund af bemærkninger fra staten på byrådsmødet den 27. april 2021 og at sende kommuneplanforslaget i fornyet høring.

Beslutningsprotokolen fra Byrådets møde d. 27. april 2021 kan findes her. 

Den nye høring har til formål at inddrage offentligheden i forhold til planlægningen for et nyt område til transport – og logistikvirksomhed.

Se forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 her  

Baggrund 

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 har været i offentlig høring til og med den 3. marts 2021. Svendborg Kommune har i den gennemførte høringsperiode modtaget bemærkninger, indsigelse og har været i tæt dialog med de statslige myndigheder, som skal sikre de statslige interesser i kommuneplanlægningen.

På den baggrund, har der været behov for at foretage en tilpasning og fornyet høring af forslag til Kommuneplan 2021 – 2033.

Ændringer i forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 

På baggrund af den offentlige høring og dialogen med de statslige myndigheder, har Svendborg Kommune foretaget følgende ændring til forslag til Kommuneplan 2021 – 2033: 

  • Transport – og logistikvirksomhed

Vejdirektoratet har bemærket, at kommunen mangler at redegøre for, hvordan den nationale interesse om prioritering af erhvervsområderne langs motorvejen til transport- og logistikvirksomheder, samt andre transporttunge virksomheder er tilgodeset. Der har ikke tidligere, eller i den aktuelle kommuneplan været udlagt erhvervsområder langs motorvejen til transport- og logistikvirksomheder, da det er vurderet, at der ikke har været et behov for denne type erhverv i Svendborg Kommune. Vejdirektoratets fokus er blevet skærpet i forbindelse med den aktuelle planlægning for et nyt aflastningscenter ved Odensevej i Svendborg Nord, der ligger i tilknytning til motorvejen. Vejdirektoratet gør gældende, at den nationale interesse af erhvervsområderne langs motorvejen til transport- og logistikvirksomheder ikke er tilstrækkeligt tilgodeset i Svendborg Kommune. For at leve op til Vejdirektoratets krav, vil der være behov for at udlægge et nyt særskilt erhvervsområde forbeholdt transport- og logistikvirksomheder i Svendborg Kommune.

Et sådan område udlægges i det nye forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 og kan findes her. 

I forbindelse med den samlede planlægning for Transport – og logistikvirksomhed og det nye aflastningscenter ved Odensevej, har man ændret rammebestemmelserne ved et mindre område til tekniske anlæg i form af transportcenter ved Odensevej (Rammeområde 03.01.T1.439 – Tekniske anlæg Transportcenter). Området vurderes ikke at have en kapacitet og udformning, der gør det anvendeligt til transporttungt erhverv. Området er et restareal fra den tidligere hovedvej, og bliver i dag anvendt sporadisk til parkering og mindre omlastning. Svendborg Kommune ønsker at omdanne rammeområdet til centerområde forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varer, for at skabe et bedre planlægningsgrundlag for det fremtidige aflastningscenter. Der vil i disponeringen for aflastningscenteret blive arbejdet med mulighed for en mindre omladeplads, blot med en anden placering. Indenfor det nye udlæg til transporttungt erhverv, vil det også være muligt at planlægge for omladeplads.

  • Kystnærhedszone

I forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 udlægges et nyt område til boligformål og rekreative formål i fremtidig byzone ved Bjernemarksvej. Bolig- og Planstyrelsen har forståelse for, at der for Tåsinges vedkommende
ikke er mulighed for placering uden for kystnærhedszonen, men mener og fastholder, at det er vanskeligt at se, at der er et reelt behov for boligudlæg i forhold til den forventede befolkningstilvækst i Vindeby. Styrelsen lægger også vægt på, at det fremgår af lovbemærkningerne, at privatøkonomiske interesser, grundejerforhold eller behov for gunstig beliggenhed i forhold til herlighedsværdier ikke i sig selv kan anses for planlægningsmæssige eller funktionelle begrundelser. 

På den baggrund har Byrådet besluttet at tage området ved Bjernemarksvej ud, for at undgå indsigelse fra styrelsen. 

Svendborg Kommune vil således fjerne forslag om de to nye rammeområder ved Bjernemarksvej (06.01.B.048 og 06.01.R1.049) i det nye forslag til Kommuneplan 2021 – 2033. 

  • Naturinteresser

Miljøstyrelsen har haft en række bemærkninger til arbejdet med Grønt Danmarkskort. Disse er indarbejdet i det nye forslag til Kommuneplan 2021 – 2033. 

Du kan læse det samlede  Notat om aftalte ændringer og suppleringer med  Bolig – og Planstyrelsen her. 

Fornyet høring 

Ved væsentlige ændringer i forslag til en kommuneplan, skal der ske en fornyet offentlig høring jf. Planlovens offentlighedsregler. Planlægningen for et nyt område til transport – og logistikvirksomhed, vurderes som en væsentlig ændring og at der derfor vil være behov for at sende forslaget i fornyet høring. Den nye høring vil være målrettet planlægningen for transport – og logistikvirksomhed, og de relevante myndigheder, lokale aktører, naboer mv. i relation hertil. De relevante aktører omkring Bjernemarksvej vil blive orienteret, herunder høringsbidragsydere.

Den fornyede offentlige høring vil finde sted i 8 uger fra d. 29.04.2021 – 24.06.2021. 

Kommuneplan 2021 – 2033 forventes endelig vedtaget i august 2021. 

Høringssvar fra den første og anden høringsperiode vil indgå i byrådets endelige behandling af kommuneplanforslaget inden endelig vedtagelse. Har du indsendt et høringssvar i den første høringsperiode, behøver du ikke at genfremsende det, da høringssvar fra første høringsperiode også medtages i den endelige behandling.

Hvordan sender jeg et høringssvar? 

Ønsker du at sende et høringssvar – enten fordi du syntes at forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 indeholder ændringer, som du mener er uhensigtsmæssige, eller har du forslag til tilpasninger/ændringer, opmærksomhedspunkter eller lignende vil vi meget gerne modtage dem. 

Både borgere, grundejere, naboer, foreninger, organisationer eller lignende kan sende høringssvar. 

Du kan fremsende dit høringssvar til og med 3. marts 2021, enten via mail, hjemmesiden eller med brev. 

  • Mail: Send dit høringssvar til plan@svendborg.dk, mærk “Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033” og gør opmærksom på hvilket område eller tema, som du ønsker at gøre indsigelse til. Der er intet krav til format eller indhold – blot at vi kan forstå indholdet og budskabet. 
  • Hjemmesiden: Du kan sende dit høringssvar via https://svendborg.cowiplan.dk/kommuneplan21/. Første gang du besøger hjemmesiden kommer høringsmodullet frem på skærmen. Efterfølgende vil den være at finde i højre hjørne. 
  • Brev: Brevet sendes eller afleveres fysisk i Plan og Udvikling, Frederiksø 4a, 5700 Svendborg. Husk at modtag en kvittering, hvis du afleverer brevet fysisk. 

Alle indkomne høringssvar indgår i Byrådets endelige behandling af kommuneplanen. I forbindelse med behandlingen vil dit høringssvar blive offentliggjort.

Retsvirkninger

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for den enkelte borger, men Byrådet er forpligtet til at arbejde for, at planen realiseres. Hovedstruktur, retningslinjer og rammer er bindende for Byrådets planlægning og administrationens arbejde.

Planloven giver Byrådet visse beføjelser til at administrere på grundlag af planen – herunder mulighed for at nedlægge forbud mod udstykning og bebyggelse i strid med rækkefølgeplanen i hovedstrukturen. Byrådet kan også udstede forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med rammebestemmelserne.

Kommuneplanen er i sig selv ikke en tilladelse. Større bygge- og anlægsprojekter vil kræve lokalplan, byggetilladelse mm for at kunne realiseres. Kommuneplanen udgør grundlaget for den mere detaljerede lokalplanlægning og den konkrete sagsbehandling, som har den direkte retsvirkning for den enkelte. En lokalplan må ikke stride mod kommuneplanen, men den kan godt skærpe kommuneplanens rammebestemmelser, f.eks. gennem fastsættelse af lavere bebyggelsesprocenter.

Eksisterende byplanvedtægter, lokalplaner og servitutter er fortsat gældende, uanset hvad der står i kommuneplanen.

Miljøvurdering 

Der er på baggrund af ”lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter”, LBK nr. 973 af 25/06/2020 udarbejdet en miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033.

Miljøscreeningen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, kommuneplanen stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i lovgivning og planlægningen og om der vurderes at være væsentlige indvirkninger på enkelte eller flere miljøfaktorer. Der screenes på de kriterier som fremgår af lovens bilag 3, Planens karakteristika, på de afsnit som har gennemgået en revision.

Se den samlede miljøscreeningen her. 

Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Der er indvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt:

  • at planen ikke påvirker et Natura 2000 område
  • at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Landsplanlægningen, den Regionale råstofplan og Udviklingsstrategien)

Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033 viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne og -påvirkningerne. Screeningen af planen viser ingen væsentlige indvirkninger på miljøet.

Klagevejledning (miljøvurdering) 

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet, jf. planlovens § 58. Klagen skal være skriftlig og sendes til Planklagenævnet via klageportalen. Klageportalen finder du her eller via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. Klagefrist Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Opsættende virkning En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. Hvem kan klage Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget og kan klage over afgørelsen.

Det er Planklagenævnet som i sidste ende afgør spørgsmål om klageberettigelse. Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og repræsentere mindst 100 medlemmer. Domstolsprøvelse Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Klagefrist (miljøvurdering)

Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Opsættende virkning (miljøvurdering) 

En klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde.

Hvem kan klage (miljøvurdering)

Enhver med væsentlig retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget og kan klage over afgørelsen. Det er Planklagenævnet som i sidste ende afgør spørgsmål om klageberettigelse. Derudover er landsdækkende foreninger, der har beskyttelse af natur- og miljø eller væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen som formål, som udgangspunkt klageberettiget. Foreningen eller organisationen skal kunne dokumentere dens formål ved vedtægter eller love, og repræsentere mindst 100 medlemmer.

Domstolsprøvelse (miljøvurdering) 

Hvis du ønsker afgørelsen prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag senest 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen