Etagerboliger ved den tidligere Kogtved Søfartsskole

Offentlig høring af forslag til lokalplan 660

Teknik- og Erhvervsudvalget har d. 15-04-2021 besluttet, at forslag til lokalplan 660 skal udsendes i offentlig høring.

Liste Ø kunne ikke godkende indstillingen og afgav følgende mindretalsudtalelse:

Forslaget til lokalplanen kan ikke godkendes, da bebyggelsesprocenten er for høj, byggeriet er trukket for tæt på kysten, og der ikke er offentlig adgang til kysten.

Lokalplanen giver mulighed for, at omdanne området ved den tidligere Kogtved Søfartsskole til nyt boligområde. 

Lokalplanforslaget kan ses som bilag nederst på siden, på Plandata eller ved henvendelse til Planafdelingen i Svendborg Kommune.

Høring

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 16. april 2021 til og med den 17. maj 2021.

Har du indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag kan du sende dem til: 

Digital borgermøde

Svendborg Kommune inviterer til digitalt borgermøde om lokalplanen. Her vil planforslaget blive præsenteret, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Borgermødet afholdes digitalt, da det ikke er muligt at afholde et fysisk borgermøde med de nugældende corona restriktioner.

  • Tid: 29. april kl. 17:30
  • Deltag i mødet via dette link: Borgermøde Kogtved
  • Tilmelding: Ikke nødvendig

Om lokalplanen

Lokalplan 660 har til formål, at området kan omdannes fra en anvendelse til søfartsskole til boligområde.

Lokalplanen har til formål at sikre, at den nye etagebebyggelse indrammer og understøtter den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, som fortsat skal have en fremtrædende karakter. Området nærmest kysten skal friholdes for bebyggelse.

Lokalplanen er opdelt i to delområder, som begge fastlægges med en anvendelse til boligformål. Delområde I i form af etageboliger og delområde II i form af åben-lav enfamiliehuse. I delområde II kan der indrettes fælles parkering samt etableres ét enkelt enfamiliehus.

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan området fx vil kunne disponeres.

Lokalplanen stiller krav om, at hovedbygningen og gartnerboligen skal bevares og ikke må nedrives.

Områdets øvrige eksisterende bebyggelse må nedrives med henblik på at skabe mulighed for opførelse af ny boligbebyggelse med den oprindelige hovedbygning i centrum.

Lokalplanen udlægger fire byggefelter, som fastlægger placering af ny bebyggelse til etageboliger. Det er et princip for den ny etageboligbebyggelse, at den skal underordne sig hovedbygningens højde og volumen og tilpasse sig terrænet.

Lokalplanen stiller derfor krav om, at ny bebyggelse til etageboliger må opføres i højest 2 etager med saddeltage med en hældning på 25-30 grader. Bygningsdybden for ny bebyggelse må ikke overstige 10,5 m. Bygningsdybden må dog brydes af indgangspartier/trappetårne og udhængte altaner.

For at skabe afstand til kysten som fortsat skal bevares som ubebygget og for at beskytte allétræerne på sydsiden af Kogtvedvænget er der i lokalplanen fastlagt to byggelinjer.

Den del af lokalplanområdet som skal anvendes til ny etageboligbebyggelse har et skrånende terræn, hvorfor lokalplanen giver mulighed for terrænregulering på +/- 1 m mellem de to byggelinjer.

Derudover sikrer lokalplanen, at en eksisterende sti til vandet bevares. Stien er privat, men via lokalplanen opfordres den private ejer af stien til fortsat at tillade offentligheden adgang til kysten via stien.

Midlertidige retsvirkninger

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget, gælder der midlertidige retsvirkninger. Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for at foregribe den endelige plans indhold.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i højst 1 år.

Miljøvurdering 

Svendborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).   

Konklusionen på screeningen er, at planen ikke forventes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en miljørapport.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet  inden fire uger fra den offentlige bekendtgørelse, hvilket vil sige frem til og med d. 14. maj 2021

Afgørelsen med klagevejledning kan ses som bilag nederst på siden.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Plan og Udvikling på plan@svendborg.dk eller på tlf. 24793291.

  

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top