Endelig vedtagelse af lokalplan 677, for et område til blandet bolig- og erhvervsområde samt boligområde ved Odensevej, Svendborg

  • Endeligt vedtaget af Plan- og Lokalsamfundsudvalget d. 27. september 2022
  • Offentliggjort den 24. oktober 2022
  • Klagefrist til og med den 21. november 2022

Lokalplanen kan ses som bilag nederst på siden og på www.plandata.dk

 

Om planen

Lokalplanområdet omfatter Odensevej 26 og Odensevej 28, 5700 Svendborg.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, og den bidrager til kommuneplanens virkeliggørelse. Lokalplanen understøtter en aktiv byfortætning– og byomdannelse i Svendborg By.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan omdannes fra et erhvervsområde til et blandet bolig- og erhvervsområde samt et boligområde. Planen giver mulighed for, at området kan anvendes til tæt-lav boligbebyggelse samt erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, tankstation og publikumsorienterede serviceerhverv med tilhørende sekundære bygninger, parkering, fælles fri- og opholdsarealer samt interne veje og adgangsveje.

Lokalplanområdet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 20-1967, partiel byplanvedtægt nr. 20-1967, tillæg nr. 1 og lokalplan 001.290, Facade og skilte lokalplan. Ved den endelige vedtagelse af lokalplan 677 er byplanvedtægten samt tillæg blevet aflyst for den del, som er omfattet af lokalplanens område. Dog er lokalplan nr. 001.290, Facade og skilte lokalplan fortsat gældende sammen med lokalplan 677.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen er der foretaget mindre redaktionelle ændringer samt ændret følgende i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag:

  • Grundstørrelser kan beregnes som et gennemsnit, dog med en grundstørrelse på mindst 200 m2. Dette indarbejdes i lokalplanens §§ 4.2 og 4.4
  • De fælles fri- og opholdsarealer placeres primært mod øst. Dette indarbejdes i afsnittet “Ubebyggede arealer”, i lokalplanens § 9.4
  • Byggelinjen mod øst skal omfatte både skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen. Dette indarbejdes i lokalplanens redegørelse i afsnittene “Bebyggelsen omfang, placering og udformning” og “Fortidsmindebeskyttelseslinje”
  • Tilslutningspligten slettes fra forudsætning for ibrugtagning, da det reguleres i den gældende varmeplan.

Realiseringen af lokalplanen kræver, at Miljøstyrelsen reducerer skovbyggelinjen inden for lokalplanens område. Administrationen har været i dialog med Miljøstyrelsen herom, og Miljøstyrelsen er indstillet på at reducere skovbyggelinjen til 30 meter fra skovbrynet. Miljøstyrelsen træffer først afgørelse om reduktion af skovbyggelinjen, når styrelsen efter den endelige vedtagelse af lokalplanen har modtaget en konkret ansøgning om reduktion af byggelinjen vedlagt den relevante lokalplan samt kommunens vurdering af påvirkning af eventuelle bilag IV-arter og Natura 2000-områder. På baggrund af endeligt vedtaget lokalplan vil Svendborg Kommune anmode Miljøstyrelsen om at reducere skovbyggelinjen for det areal, der omfatter lokalplanområdet. En godkendt ophævelse vil efterfølgende blive indberettet via Miljøportalen. 

 

Høringssvar

Lokalplan 677 har været i offentlig høring i perioden fra d. 11. april 2022 til d. 10. maj2022. Der er indkommet 1 høringssvar i den offentlig høring, og høringssvaret er vedlagt som bilag nederst på siden. Høringssvaret omhandler en sti, som er placeret umiddelbart nord for lokalplanområdet. Borgeren ønsker, at stien fortsat kan anvendes, når lokalplanens indhold realiseres. Stien er ikke omfattet af lokalplanens område, og realiseringen af lokalplanens indhold vil derfor ikke have betydning for adgang og anvendelsen af stien. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

 

Klagemulighed 

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage til Planklagenævnet inden 4 uger efter, at planerne er offentligt annonceret.

Se klagevejledning i bilaget nederst på siden eller læs mere på Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/).

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

 

Klagevejledning

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Svendborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Svendborg Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Svendborg Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Anmodningen sendes til: plan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Byg og Byduvikling, Frederiksø 4A, 5700 Svendborg.

 

Prøvelse ved domstolene 

Hvis du vil have kommunens eller Planklagenævnets afgørelse behandlet af en domstol, skal dette ske inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt eller annonceret.

Se den originale nyhed fra Svendborg Kommune

Læs nyheder fra kommunerne

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top